Skip to main content
فهرست مقالات

یک کتاب در یک مقاله

نویسنده:

(3 صفحه - از 47 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : هرمنوتیک، گادامر، هرمس، متن، فهم، تأویل، کتاب، تفسیر، اساطیر، شلایر ماخر، مفسر، علم هرمنوتیک، تاریخی، کتاب مقدس، شلایر ماخر بازسازی علمی مؤلف، ادبی، تجربه، سنت، شلایر ماخر حقیقت متون مقدس، جهان، تأویل کتاب مقدس، اساطیر یونان، ترجمه‌ی، اثر پالمر با‌این‌که اطلاعات هرمنوتیکی، شلایر ماخر دامنه هرمنوتیک، دانش هرمنوتیک، روش، هرمنوتیک فلسفی گادامر، فرض، وجه

خلاصه ماشینی: "«علمهرمنوتیک»حکایت سیر تاریخی این علم است که بهقلم نویسنده‌ای توانا و صاحب نظر در علم هرمنوتیکبه رشته تحریر درآمده و با این که از منابع اولیه‌ی اینعلم در دهه‌ی هفتاد به شمار می‌رود،اما به واسطهآگاهی مؤلف از هرمنوتیک و نظارت دو تن ازنظریه‌پردازان آن،همان طور که پالمر اشاره نموده است،به عنوان متنی کلاسیک در میان متون مربوط بههرمنوتیک،جایگاه خاصی را به خود اختصاص دادهاست. (صص 41-19) به طور کلی دانش هرمنوتیک(به عنوان یک مسألهفلسفی)متضمن مسائل عقلی عمده‌ای است کهمی‌توان آنها را به شکل زیر عرضه نمود: 1-ماهیت یک متن چیست؟ 2-فهمیدن چه معنایی دارد؟ 3-چگونه فهم و تفسیر از طریق پیش فرض‌ها وعقاید(افق)مخاطبان تفسیر متن،تعین می‌یابند؟دراکثر نگارش‌های هرمنوتیکی از دوران اولیه تا زمانحاضر،این مسایل به نحوی از انحا مورد تأملاندیشمندان تفسیری قرار داشته و هر کدام بر مبنایپیش فرض‌ها و انتظارات خود،پاسخ جداگانه‌ای به آنهاداده‌اند و بالاخره به گفتۀ پل ریکور«مسأله‌یهرموتیک جایی آشکار می‌شود که حرکتی از بد فهمیبه سوی فهم بهتر وجود داشته باشد. 5در قرآن بهداستان او اشاره شده است: «اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناهمکانا علیا»(مریم56/) با تغییر نگرش معرفتی انسان به پدیده‌هایخارجی و تأمل در متون و دانش‌های پیشین که به دنبالجنبش اصلاح دینی و نهضت تجدید نظر علمی مطرحشد،دانش هرمنوتیک نیز دچار تحول گردیده و دایرۀکاوش‌های تفسیری،بیش از پیش گسترش یافت. مفسر همواره باپیش داوری‌هایش متن را می‌خواند،ولی ذهن او بایدبرای دریافت پیام متن نیز گشوده باشد و متن را در بیانسخن خود آزاد بگذارد؛لذا معرفت ما دربارۀ طبیعت وتاریخ تابع شرایط تاریخی ماست و پیش داوری جزوهستی تاریخ انسان است که فهم را میسر می‌سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.