Skip to main content
فهرست مقالات

تعبیری از رؤیای اخوان

نویسنده:

(2 صفحه - از 18 تا 19)

خلاصه ماشینی:

"کتاب«آوازچگور»نوشتۀ محمد رضا محمدی آملی که در جهتمعرفی شعر و زندگی اخوان ثالث شکل گرفته است،تلاشی برای رسیدن بهاین گونۀ اصیل نقد می‌باشد؛هر چند نویسنده خود معترف است که ناخواسته در گفتگوبا اشعار اخوان دچار اقتدارگرایی شده است. محمدی در اینمقالات علاوه بریادآوری‌هایی دربارۀ شعر و شاعریاخوان،به معرفی و بیان اصول نظریه‌هایی از نقد جدیدمی‌پردازد؛به طوری که مقالۀ نخست که به قصد بیانیافته‌های معنایی شعر اخوان به نگارش درآمده بیشترنظری به رهیافتهای معنایی شعر-به طور کلی-دارد ودر این رهگذر با تقسیم اشعار اخوان به سه دستۀ سنتی،روایی و ناب؛امکانات معناپذیری،تفسیرپذیری وتأویل پذیری شعر را مورد ارزیابی قرار داده و راهیابی بهمعانی شعر اخوان را به خواننده سپرده است. اخوان را بهعنوان شاعر شکست،دیگر ناقدان نیز پیش از اینمعرفی کرده‌اند و خود او نیز در زمان حیاتش مخالفتی بااین عنوان ابراز نداشته است؛اما آنچه جای بحث داردعواملی است که نویسنده برای بروز این نشان در شعراخوان طرح می‌کند. 3»(ص 286) اخوان دربارۀ یأس و نومیدی در شعر خود می‌گوید:«نومید بودن و نومیدکردن نجیب‌تر و درست‌تر است ازامد دروغین دادن و داشتن،چون حداقل فایدۀ ایننجابت و درستی اسن است که آدم دروغها وپدرسوختگی‌ها را نخواسته و نیاراسته4»محمدی حتیاگر این بیان صریح و روشن شاعر را هم نخواهد بپذیرد،اثری از عواملی که برای نومیدی اخوان برشمرده درشعرش نمی‌تواند پیدا کند و اینهمه،اخباری است که اززندگی شاعر دارد و حتی بسیاری از این وقایع بهخصوص مرگ لاله-دختر اخوان-در زمانی رخ داد کهاو بخش عمده‌ای از اشعارش را به چاپ رسانده بودهاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.