Skip to main content
فهرست مقالات

تجربه های آفتابی

نویسنده:

(3 صفحه - از 26 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شاعر، غزل، صابر، آوازهایی، عشق، نگاه، عاشق، روح، آسمان

خلاصه ماشینی:

"زل(بودنی خاکستری) {Sبا توام اما دلم خاکستریست#گرته آب و گلم خاکستریست#هر چه را تو عاشقی سبز است و پاک#هر چه را من مایلم خاکستریستS}و یا{Sمن همه خستۀ خمیازۀ راه#تو!ولی روح سواران با توستS}غزل(لهجۀ ناب هزاران) و یا{Sاینهمه آرامش توفانی‌ام#حاصل بی‌منتی چشم تستS}غزل(آینۀ حیرت) گاه آوازهای نومیدگون سر می‌دهد که لحظه‌ایرنگ فلسفی به خود می‌گیرد و از تبعید نخستین شکوهدارد و با معشوق اینچنین به زمزمه می‌نشیند که: {Sتو همان عصیان پاک گندم اما در زمین#مانده‌ای در نشئه‌ی دلگیری از عشق و گناه#مثل آن حوای زیبایی که با افسوس و آه#دستهایت مانده در زنجیری از عشق و گناهS}غزل(عصیان پاک) و گاهی بی‌هیچ رنگی و فلسفه‌ای مویه سر می‌دهدو در چنین لحظاتی پاک و بی‌رنگ است که شاعر غبار ازدل می‌زداید و بی‌هیچ مقدمه و انتظاری اینگونه زمزمهمی‌کند: {Sوای که امشب همه حیرانی‌ام#سرکش و آشفته و توفانی‌امS}و{Sخسته‌ام از طرح تمامی خاک#حیف!که ای مرگ نمی‌خوانی‌امS}غزل(بارانی بارانی) اینگونه لحظات هر چند در اشعار آقای صابر اندکاست اما درونمایه‌ای شرقی دارند و روحی شرقی بر آنحاکم است ولی این لحظه‌ها(ناامیدی)در شاعر بهزودی فروکش می‌کند و باز امیدی سبز سراسر روح شاعررا تسخیر می‌نماید. در شعر شمارۀ 5 شاعر از منظر خصوصی بودن خارجمی‌شود و در بیکران گسترش می‌یابد خصوصا با مصرعپایانی شعر دغدغه‌ای است نسبت به بی‌تفاوتی‌هایپیرامون او که عشق را فراموش کرده‌اند و نگاهی استهوشمندانه و دریافتی است ظریف که هر جامعۀ پویا وتوانمند بی‌عشق خواهد مرد و مرگ چنین جوامعی خزانعشق در باغ امیدشان خواهد بود و شاعر حق می‌دهد بهخود که از فضای برزخی لحظه‌های خمیازه و عبث(به تصویر صفحه مراجعه شود) وازهایی برای آفتاب فرهاد صابرثالثچاپ اول،1378 بهراسد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.