Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی اجرای آزمایشی توصیفی د مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور (85 - 1384)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 117 تا 148)

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی، اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی، مدارس، ارزشیابی اجرای آزمایشی توصیفی، ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی، آموزش، دانش‌آموزان، طرح ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی توصیفی، معلمان، شورای عالی آموزش و پرورش، آموزش و پرورش، طرح، دانش‌آموزان مشمول و غیر مشمول، استان، ارزشیابی توصیفی در مدارس، مدرسه ابتدایی مشمول طرح، غیر مشمول طرح ارزشیابی، اجرای طرح ارزشیابی، دانش‌آموزان مشمول طرح، یادگیری معلمان مشمول طرح ارزشیابی، سال اجرای آزمایشی ارزشیابی، اجرای طرح ارزشیابی توصیفی، دانش‌آموزان غیر مشمول طرح، مشمول، والدین، نمونه دانش‌آموزی مشمول طرح، دانش‌آموزان مشمول، آزمون، دانش‌آموزان مشمول طرح و دانش‌آموزانی

ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور (85-1384) خوش خلق ایرج,شریفی حسن پاشا هدف از اجرای طرح ارزشیابی «اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور» بررسی میزان تحقق اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش برای طرح ارزشیابی توصیفی در سال تحصیلی 84-85 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی و نیز شبه آزمایشی است. جامعه آماری طرح ارزشیابی شامل 240 مدرسه ابتدایی مشمول طرح در 26 استان است. در این طرح از روش نمونه گیری چند مرحله ای منظم برای انتخاب تصادفی استان ها و مدارس نمونه استفاده شده است. حجم نمونه شامل 9651 نفر دانش آموز؛ 294 نفر معلم؛ 77 نفر مدیر و 1236 نفر از والدین دانش آموزان است. روش های گرد آوری داده ها شامل فرم مصاحبه نیمه ساخت یافته؛ آزمون های سنجش پیشرفت تحصیلی (یاد آوری آموخته ها) و کاربست آموخته ها (دوام و ماندگاری یادگیری)؛ چک لیست مشاهده رفتار دانش آموز و معلم؛ پرسشنامه نگرش سنج؛ فرم های تحلیل محتوا، پرسشنامه نظرخواهی و فرم مصاحبه بالینی بوده است. مشخصات روان سنجی کلیه ابزارها از طریق محاسبه روایی محتوایی؛ روایی سازه؛ درصد دشواری و ضریب تشخیص پرسش ها و ضریب پایایی آلفای کرونباخ، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون یومن ویتنی؛ آزمون تحلیل واریانس دو طرفه، آزمون تعقیبی مقایسه میانگین ها و آزمون یک متغیره کالموگروف اسمیرونف استفاده شد. نتایج ارزشیابی نشان داد که طرح ارزشیابی توصیفی در تحقق برخی از اهداف پیش بینی شده از سوی شورای عالی موفق و در بسیاری از موارد ناموفق بوده است. در طول سه سال اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی، دومین هدف کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش یعنی ارتقای سطح بهداشت روانی از طریق افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری کاملا تحقق یافته است. اما دیگر اهداف پیش بینی شده مهم یا کاملا تحقق نیافته اند یا زمینه های تحقق آن ها هنوز فراهم نشده است، از جمله این اهداف می توان به مواردی چون: 1- بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری، 2- افزایش ماندگاری ذهنی (دوام و پایداری یادگیری)، 3- توجه به اهداف سطوح بالاتر حیطه شناختی، 4- تعمیق یادگیری، 5- افزایش فرصت یادگیری از طریق مشارکت والدین در امر یاددهی و یادگیری، 6- کاهش حساسیت والدین نسبت به نمره، 7- ایجاد فرصت اصلاح برای دانش آموزان و معلم برای رفع کاستی های فرآیند یادگیری، 8- استفاده از باز خوردهای فرآیندی در مسیر بهبود یادگیری، 9- به کارگیری انواع ابزارهای متفاوت سنجش توصیفی اشاره کرد. پیشنهاد می شود که اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در صورت رعایت برخی شرایط و انجام دادن اصلاحات زیربنایی که در گزارش ارزشیابی به آن ها اشاره شده است، به مدت دو سال تحصیلی در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بدون افزایش حجم نمونه دانش آموزی مشمول طرح تمدید گردید.

خلاصه ماشینی: "پرورش برای طرح ارزشیابی توصیفی در سال تحصیلی 85- معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی انتظار دارند با اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در پایه‌های اول تا سوم ابتدایی برخی از مناطق آموزشی‌ اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی پژوهشکده تعلیم و تربیت نیز پیرو ابلاغ شورای عالی آموزش و پرورش و براساس شرح وظایف خود مأموریت یافت‌ تا مجریان طرح در معاونت آموزش عمومی براساس آن در محتوا و شیوه‌های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی تغییرات اساسی ایجاد کنند. 1. اجرای طرح ارزشیابی توصیفی تا چه اندازه توانسته است سطح اضطراب‌ 9. آیا مواد آموزشی تعیین شده برای معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی با در مدارس منتخب از میان اولیای مدارس و نیز اولیای دانش‌آموزان(مشابه یا درصد و نسبت حجم نمونه در جامعه آماری که برای مدارس مشمول پیش‌بینی‌ طرح ارزشیابی توصیفی در مقایسه با دانش‌آموزان غیر مشمول همان پایه‌ها به‌ مشمول طرح ارزشیابی توصیفی نسبت به یادگیری دروس اساسی در حد سوم ابتدایی تفاوت معنادار میان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مشمول و غیر فعالیت‌های کیفی یاددهی-یادگیری معلمان مشمول طرح ارزشیابی نشان داد و غیر مشمول طرح ارزشیابی نسبت به مدرسه و یادگیری از لحاظ آماری‌ والدین مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در حدی ناچیز نسبت به نمره کاهش‌ روش‌های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در حدی زیاد با اهداف طرح‌ طرح ارزشیابی توصیفی توانسته است در طول سه سال اجرای‌ احتمالا نشانگر آن است که اجرای طرح ارزشیابی توصیفی اگرچه کاملا موفق‌ ارزشیابی توصیفی به کل دانش‌آموزان پایه‌های اول تا سوم ابتدایی کشور در برای اجرای ارزشیابی توصیفی در سطح مدارس است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.