Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش شفاهی شاهنامه

نویسنده:

(16 صفحه - از 88 تا 103)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه، شاه، داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار، فردوسی، داستان، گزارش شفاهی شاهنامه، گشتاسپ، مسکو، بهمن

خلاصه ماشینی: "پیش‌گفتار مجموعه به همان دلیلی که گفته شد،بدون امضا وتاریخ است اما در پایان توضیحات و بررسی متن،تاریخ چهارمخرداد هفتاد و شش دیده می‌شود و پس از باز آورد متن کامل وپیوسته داستان تاریخ(1377-1372 خورشیدی)آمده است کهمی‌تواند زمان آغاز و پایان«رستم و اسفندیارخوانی»باشد،اینفاصلۀ چند ساله میان گزارش شفاهی شاهنامه و چاپ و نشر آنبه هیئت کتاب،قطعا تفاوت دیدگاههایی را درباره بعضیگزارشهای آن حتی در نظر خود شارح محترم به وجود می‌آوردکه در این یادداشت با احترام به این نخستین مجموعه مربوط بهانجمنهای«شاهنامه‌خوانی»که در عین حال مفصل‌ترین شرحمنتشر شده داستان رستم و اسفندیار تا به امروز است6و جز ازعلاقه‌مندان و پژوهشگران شاهنامه،برای دانشجویان و استادانزبان و ادب پارسی هم سودمند خواهد بود،پیشنهادهایی در باببرخی توضیحات آن ارائه می‌شود: 1. »(ص 195)چنین می‌نماید که بیتهایمستند ایشان،برعکس،گشایندۀ ابهام و دشواری این بیت باشد،چون بر پایۀ داستان هفت خان اسفندیار،پهلوان رویین تن پس از دریافتپاسخ نامۀ خویش از گشتاسپ،رویین دژ را می‌سوزاند و سپس: {Sسه پور جوان را سپهدار گفت#پراگنده باشید با گنج جفت#به راه ار کسی سر بپیچد ز داد#سرانشان به خنجر ببرید شاد#شما راه سوی بیابان برید#سنانها چو خورشید تابان برید#سوی هفتخوان من به نخجیر شیر#بیایم شما ره مپویید دیرS}(مسکو 808/213/6-811) این نشان می‌دهد که سه پسر اسفندیار-از جمله بهمن-درداستان هفت خان و گشودن رویین دژ همراه وی بوده‌اند،ولی بههنگام بازگشت به ایران از او جدا می‌شوند،چون اسفندیار آنها رااز راه بیابان می‌فرستد و خود دوباره از مسیر هفت خان به ایران بازمی‌گردد و چون پسرانش دو هفته،پس از وی به نزدیک ایرانمی‌رسند بر آنها خشمگین می‌شود38،نه اینکه چون دیر بهپیشوازش آمده‌اند،بر می‌آشوبد-چنانکه شارح گرامی نوشته‌اند-بر اساس این قرینه می‌توان گفت چند جایی هم که در روایتهفت خان به همراهی و یاری«پسر»اسفندیار اشاره شده،مرادبه طور عموم فرزندان پسر اوست و نه فقط یکی از آنها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.