Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موانع کار آفرینی در دانشگاه مازندران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (58 صفحه - از 157 تا 214)

کلیدواژه ها : کارآفرینی ،کارآفرین ،کارآفرین درون سازمانی ،کارآفرینی سازمانی

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی ،موانع ،مدیران ،کارآفرینی سازمانی ،دانشگاه مازندران ،سازمانی ،کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران ،دانشگاه ،مدیریت ،موانع کارآفرینی ،کار ،رتبه‌بندی موانع کارآفرینی سازمانی ،موانع کارآفرینی سازمانی ،موانع محیطی ،بیشترین ،متغیرهای ،موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه ،رتبه‌بندی موانع ،منتجی کارآفرینی سازمانی در دانشگاه ،کار آفرینی در دانشگاه مازندران ،عوامل بازدارنده کارآفرینی سازمانی ،موانع داخلی ،ایجاد کارآفرینی سازمانی در دانشگاه ،فعالیت ،نوآوری ،موانع کار آفرینی در دانشگاه ،اختیار ،موانع داخلی بیشترین تأثیر ،رتبه‌بندی موانع داخلی ،الگوی موانع کارآفرینی استفاده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین موانع محیطی، داخلی و منتجی کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مذکور صورت گرفته است.در این راستا از الگوی موانع کارآفرینی استفاده شد که در سازمانهای غیر انتفاعی کاربرد دارد.متغیرهای مستقل مؤثر در سه دسته موانع محیطی شامل فقدان رقابت، نداشتن اختیار سیاستگذاری و تعیین مأموریت توسط مدیران، وجود گروه‌های ذینفع متعد؛زیاد مشهود بودن موانع داهلی شامل:تصمیمات نامناسب مدیریت عالی در انتصاب و انتخاب مدیران، عدم تفویض اختیار کافی به مدیران زیردست، و دوگانگی و تعداد اهداف؛و موانع منتجی نیز مشتمل بر متغیر فرهنگی-اجتماعی، تعریف سنتی از موفقیت، امکان ادامه فعالیت سازمان با وجود ناکارآمد بودن و تغییرات مکرر مدیریت در دوره‌های زمانی کوتاه هستند.نوع تحقیق کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی است.در جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق عبارت بود از 87 نفر از رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاه که از این میان، 64 نفر به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند.با توجه به یافته‌های تحقیق، موانع داخلی بیشترین تأثیر منفی را در ایجاد کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران داشته‌اند.موانع محیطی در این زمینه کمترین نقش بازدارنده را در دانشگاه مازندران داشته‌اند.از بین موانع داخلی، تصمیمات نامناسب مدیران عالی در انتصاب و انتخاب مدیران زیردست و از بین موانع منتجی، متغیر فرهنگی-اجتماعی و از بین موانع محیطی نیز فقدان رقابت، بیشترین تأثیر منفی را بر کارآفرینی دانشگاه نهاده‌اند.ضمنا پیشنهاد شده است که تحقیق وسیعتری در مورد سایر دانشگاه‌ها صورت گیرد تا بر اعتبار نتایج تحقیق افزوده شود.

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-تجزیه و تحلیل تفضیلی موانع به تفکیک حوزه فعالیت پاسخ‌دهندگان {T حوزه فعالیت میانگین کل فرهنگی- دانشجویی پژوهشی اداری و مالی آموزشی 10,3 88,2 44,3 82,2 15,3 فقدان رقابت 90,2 50,2 39,3 68,2 94,2 تعیین مأموریت خارج از سازمان 47,2 67,2 78,2 91,1 55,2 تعدد گروه‌های ذینفع 69,2 78,2 71,2 62,2 زیاد مشهود بودن 66,3 58,3 58,3 57,3 73,3 مدیریت ارشد 57,3 78,3 65,3 33,3 60,3 عدم تفویض اختیار 45,3 54,3 57,3 25,3 48,3 دوگانگی و تعدد اهداف 61,3 47,3 70,3 43,3 68,3 فرهنگ محافظه‌کاری 26,3 25,3 22,3 25,3 27,3 تعریف سنتی از موفقیت 60,3 22,3 48,3 57,3 70,3 امکان ادامه فعالیت با وجود کارآمد نبودن T {T 54,3 42,3 78,3 21,3 63,3 تغییرات مکرر مدیریت T نمودار 5-مقایسه موانع محیطی به تفکیک حوزه فعالیت نمودار 6-مقایسه موانع داخلی به تفکیک حوزه فعالیت نمودار 7-مقایسه موانع منتجی به تفکیک حوزه فعالیت طبق جدول 4، به طور کلی وضعیت موانع به صورت زیر است: از نظر موانع محیطی، بیشترین مشکل به ترتیب در حوزه پژوهشی و پس از آن در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و دانشجویی، و در آخر، حوزه اداری و مالی وجود داشته است. به عبارت دیگر، با اطمینان 95% می‌توان نتیجه گرفت که اولا بین موانع منتجی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و ثانیا با توجه به میانگین رتبه‌های محاسبه شده، موانع فرهنگی-اجتماعی بیشترین عامل بازدارنده کارآفرینی سازمانی است و پس از آن به ترتیب تغییرات مکرر مدیریت، امکان ادامه فعالیت سازمان با وجود کارآمد نبودن و در نهایت تعریف سنتی از موفقیت قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.