Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر برنامه های آگاه سازی و تماس اجتماعی بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به دانش آموزان عقب مانده ذهنی و یکپارچه سازی آموزشی آنان

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1381 - شماره 36 علمی-پژوهشی (13 صفحه - از 13 تا 25)

کلیدواژه ها : آگاه‌سازی ،رابطه اجتماعی ،دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی ،یکپارچه‌سازی آموزشی ،نگرش

کلید واژه های ماشینی : نسبت به دانش‌آموزان عقب‌مانده ،دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی ،نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی نسبت ،یکپارچه‌سازی آموزشی دانش‌آموزان عقب‌مانده ،نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی ،دانش‌آموزان عقب‌مانده ،میانگین‌های نگرش گروه آزمایشی ،دانش‌آموزان دبیرستانی ،تماس اجتماعی بر نگرش ،برنامه آگاه‌سازی ،تأثیر برنامه‌های آگاه‌سازی ،نسبت به یکپارچه‌سازی آموزشی ،گروه آزمایشی ،نسبت به دانش‌آموزان ،عقب‌مانده ذهنی ،بررسی تأثیر برنامه‌های آگاه‌سازی ،آگاه‌سازی ،برنامه‌های آگاه‌سازی و تماس ،ذهنی ،دبیرستانی ،تماس اجتماعی ،نگرش گروه آزمایشی ،آگاه‌سازی و تماس اجتماعی ،عقب‌مانده ،نگرش دانش‌آموزان ،آزمایشی ،مورد نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی ،آگاه‌سازی و رابطه اجتماعی ،برنامه‌های آگاه‌سازی و رابطه ،شرکت‌کنندگان در برنامه آگاه‌سازی

پژوهش‌های اخیر نشان داده است که داشتن تجربه رابطه و تعامل اجتماعی با دانش‌آموزان استثنایی و دسترسی اطلاعات و آگاهی درباره افراد با نیازهای ویژه، می‌تواند بر نگرش دانش‌آموزان عادی، نسبت به دانش‌آموزان استثنایی تأثیر مثبت بر جا گذارد.از این‌رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه‌های آگاه‌سازی و رابطه اجتماعی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر دبیرستانی نسبت به دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی و ضرورت یکپارچه‌سازی آموزشی آنها است.در این تحقیق، هفتاد و پنج دانش‌آموز دختر پایه اول دبیرستانی، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، از سه دبیرستان، در شهر کرد انتخاب و به صورت تصادفی دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند.در مورد گروه آزمایشی اول، ابتدا برنامه آگاه‌سازی و پس از آن برنامه رابطه اجتماعی اجرا شد. در مورد گروه آزمایشی دوم، فقط برنامه آگاه‌سازی اجرا گردید و گروه کنترل هیچ برنامه مداخله‌ای را دریافت نکرد.سپس برای سنجش نگرش افراد مورد مطالعه، مقیاس نگرش به پژوه(1991)به مرحله اجرا درآمد.داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه، مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت میانگین‌های نگرش سه گروه مورد مطالعه، نسبت به دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی معنادار بودند.بطوری که بین میانگین‌های نگرش گروه آزمایشی اول با گروه کنترل و بین میانگین‌های نگرش گروه آزمایشی دوم با گروه کنترل تفاوت‌ها(001/0< P )معنادار بودند.در مقابل، بین میانگین‌های نگرش گروه آزمایشی اول(شرکت‌کنندگان در برنامه‌های آگاه سازی و رابطه اجتماعی)و نگرش گروه آزمایشی دوم(شرکت‌کنندگان در برنامه آگاه‌سازی)تفاوت معناداری به دست نیامد.در پایان، مقایسه میانگین‌های نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی، نسبت به یکپارچه‌سازی آموزشی دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی، در سه گروه مورد مطالعه، تفاوت معناداری را نشان نداد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.