Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ارزشیابی رفتار دانش آموزان توسط والدین، معلم و خود او

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (13 صفحه - از 16 تا 28)

کلیدواژه ها : ارزشیابی رفتار ،نیمرخ درجه‌بندی رفتار ،خودارزشیابی

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی والدین و ارزشیابی معلم ،ارزشیابی رفتار ،ارزشیابی معلم از رفتار ،معلم از رفتار دانش‌آموز ،ارزشیابی رفتار دانش‌آموزان ،درجه‌بندی رفتار ،مقیاس درجه‌بندی رفتار ،دانش‌آموز با ارزشیابی والدین ،رفتار دانش‌آموزان ،نمونه پرسشنامه دانش‌آموز ،ارزشیابی معلم ،نمونه پرسشنامه‌های درجه‌بندی رفتار ،نمونه پرسشنامه ،معلم و والدین ،معلمان رفتار دانش‌آموزان ،نمونه پرسشنامه والدین ،رفتار دانش‌آموز همبستگی ،مقیاس درجه‌بندی رفتار به‌وسیله والدین ،پرسشنامه‌های درجه‌بندی رفتار به‌وسیله دانش‌آموز ،نمونه پرسشنامه معلم ،ارزشیابی والدین ،ارزشیابی والدین و معلم ،مشکلات رفتاری ،نمونه پرسشنامه درجه‌بندی ،درجه‌بندی رفتار به‌وسیله معلم ،درجه‌بندی رفتار به‌وسیله دانش‌آموز ،والدین و معلم ،رفتار کودکان ،نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار ،مورد مشکلات رفتاری کودکان

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ارزشیابی رفتار دانش‌آموزان از نظر خودشان، معلمان و والدین آنها است.بدین منظور از یک مطالعه بزرگ که 1784 دانش‌آموز(در مقطع ابتدایی و راهنمایی)در شهر شیراز را شامل می‌شود، تعداد 220 دانش‌آموز که مقیاس‌های درجه‌بندی رفتار به وسیله خود دانش‌آموز، معلم و والدین آنها تکمیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند.جهت کسب اطلاعات، از نیمرخ درجه‌بندی رفتار براون و هامیل(1978)یعنی سه مقیاس ارزشیابی رفتار به وسیله خود دانش آموز، معلم و والدین، استفاده شد.پایایی و روایی مقیاس‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر مورد تأیید قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان داد که مابین زیرمقیاس‌های نمونه پرسشنامه دانش‌آموز (خانه، مدرسه و همسالان)همبستگی مثبت و معنی داری(001/0 P) وجود دارد و حاکی از اعتبار سازه‌ای نمونه دانش‌آموز می‌باشد.به علاوه مابین ارزشیابی رفتار خود دانش‌آموز با ارزشیابی والدین و ارزشیابی معلم از رفتار دانش‌آموز همبستگی مثبت و معنی‌داری(01/0 P به دست آمد، در حالی که مابین ارزشیابی والدین و ارزشیابی معلم از رفتار دانش‌آموز، رابطه معنی‌داری به دست نیامد.جهت بررسی تفاوت میانگین‌های ارزشیابی رفتار از نظر خود دانش‌آموز، معلم و والدین آنها، از تحلیل واریانس چند متغیره طرح‌های تکراری‌ (AVONAM) استفاده شد و تفاوت مابین کلیه میانگین‌ها معنی‌دار بود.همچنین تفاوت‌های فوق در دو گروه دانش‌آموزان پسر و دختر به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که بین(خود-ارزشیابی)رفتار دانش‌آموز باارزشیابی والدین و ارزشیابی معلم از رفتار دانش‌آموز همبستگی وجود دارد.به عبارت دیگر، ارزشیابی والدین و معلم با خود ارزشیابی دانش‌آموز همسویی دارد.به منظور بررسی تفاوت نظرات سه گروه(دانش‌آموز، والدین و معلم)بررسی میانگین نمرات ارزشیابی رفتار نشان داد که معلمان رفتار دانش‌آموزان را مطلوب‌تر از دو گروه دیگر ارزیابی می‌کنند و برعکس، والدین ارزیابی پایین‌تری از رفتار فرزندانشان نسبت به معلمان و خود فرزندانشان دارند.در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای لازم ارایه گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.