Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 67 تا 82)

کلیدواژه ها :

اقلام تعهدی ،هزینه سرمایه ،داده های تابلویی ،کیفیت اقلام تعهدی ضعیف

کلید واژه های ماشینی : کیفیت اقلام تعهدی، هزینه سرمایه، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی، رابطه کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و هزینه، اقلام تعهدی و هزینه سرمایه، اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه، هزینه سرمایه شرکت‌های، کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه، هزینه حقوق صاحبان سهام

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر هزینه سرمایه (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت ها، دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شرکت های با مقادیر متفاوت کیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی داری با هم دارند. از این رو تعداد 85 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1376 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های تابلویی بوده است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری (ذاتی) تفکیک شده اند تا نتایج هر دو جزء از اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که، بین هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"محققین زیادی از این مدل به منظور بررسی میزان‌ تاثیر عوامل غیر اختیاری بر روی کیفیت اقلام تعهدی،استفاده کرده‌اند[01]،که در رابطه‌ شماره(4)نشان داده شده است: (4) (به تصویر صفحه مراجعه شود) که، AQ ،کیفیت اقلام تعهدی، Size ،اندازه شرکت می‌باشد که به وسیله لگاریتمی‌ از کل دارایی‌های شرکت،اندازه‌گیری می‌شود, ?(CFO) ،انحراف معیار جریان وجه‌ نقد حاصل از عملیات, ?(Sales) ،انحراف معیار درآمد حاصل از فروش و NegEarn ،تعداد سال‌هایی که شرکت زیان گزارش کرده است(فراوانی شناسایی‌ زیان)،می‌باشد. همچنین برای آزمون اجزای کیفیت اقلام تعهدی با توجه به معادلات‌ 3 و 4،آنرا به دو بخش غیر اختیاری و اختیاری تفکیک کرده و در معادله 5 بجای متغیر کیفیت اقلام تعهدی وارد می‌کنیم که به شرح زیر است: (9) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (01) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جامعه و نمونه آماری تحقیق حاضر براساس اطلاعاتی از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ اوراق بهادار تهران در دوره 4831-6731 می‌باشد. در این نگاره در ستون مربوط به آزمون اجزای کیفیت اقلام تعهدی که با توجه به معادله شماره(01) محاسبه شده است،مشاهده می‌شود که اجزای اقلام تعهدی به هزینه حقوق صاحیان سهام‌ نیز رابطه خطی معنی‌داری ندارند(سطح معنی‌داری به ترتیب برای اقلام تعهدی غیر اختیاری‌ و اختیاری برابر با 59/2%و 16/2%می‌باشد). تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با کنترل اثر سایر متغیرهای‌ تاثیرگذار بر آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون تحلیل واریانس برای مشخص ساختن و قابل فهم کردن ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه از تحلیل واریانس نیز در این تحقیق استفاده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.