Skip to main content
فهرست مقالات

تورم و پس انداز خانوارهای روستایی (مطالعه موردی استان فارس)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 169 تا 187)

کلید واژه های ماشینی : خانوارها، پس‌انداز، کشش، میل نهایی به مصرف، پس‌انداز خانوارهای روستایی، تورم، قیمت، پس‌انداز خانوارها، کشش درآمدی پس‌انداز خانوارها، تورم و پس‌انداز خانوارهای

تورم و پس انداز خانوارهای روستایی (مطالعه موردی استان فارس) پرمه زورار*,قربانی محمد * موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از آنجا که تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراین در این مقاله، با استفاده از سیستم مخارج خطی به برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قیمت و درآمد پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که میل نهایی به مصرف کل 0.72 و میل نهایی به مصرف نوشابه ها و غذاهای آماده و دخانیات 0.098 و پس از آن مسکن 0.08 است. کمترین میل نهایی به مصرف را گروه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن 0.0028 تشکیل می دهند (گروه هایی که دارای میل نهایی به مصرف بزرگی هستند، نشان دهنده درجه اهمیت آنها در بودجه خانوارها است). محاسبه کشش های درآمدی کالاها و و خدمات مورد مطالعه نشان می دهد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها و غذاهای آماده در گروه کالاهای ضروری قرار می گیرند. بر همین اساس، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و گروه تفریحات و سرگرمی ها جز کالاهای لوکس محسوب می شوند. افزون بر این، محاسبه کشش قیمتی پس انداز گویای آن است که افزایش قیمت گروه های شش گانه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، روغن و چربیها، میوه ها و سبزی ها، پوشاک و کفش بیشترین تاثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها دارد، به طوری که دامنه کشش قیمتی پس انداز آنها در دامنه 0.2015- تا 0.3477- قرار دارد. افزون بر این، کشش درآمدی پس انداز خانوارها برابر 2.45 و بدین معنی است که اگر درآمد خانوارهای روستایی 10 درصد افزایش یابد، میزان پس انداز 24.5 درصد افزایش خواهد یافت.

خلاصه ماشینی:

"صلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران/شماره /19تابستان /1383صفحات 187-169 تورم و پس‌انداز خانوارهای روستایی(مطالعه موردی استان فارس) زورار پرمه* محمد قربانی** تاریخ ارسال:1382/5/29 تاریخ پذیرش:1382/2/4 کیده {IBاز آنجا که تورم یکی از عوامل تأثیرگذار بر پس‌انداز خانوارها است،بنابراین در این مقاله،با استفاده از سیستممخارج خطی به برآورد کشش‌های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس‌انداز نسبت به قیمت ودرآمد پرداخته‌شده است. در این مقاله،ضمن برآورد کشش‌های قیمتی(خودی و متقاطع)،کشش درآمدی،میزان پس‌انداز ازدست رفته خانوارهای روستایی(مطالعه موردی استان فارس)در اثر افزایش قیمت کالاها و خدماتبرآورد می‌شود. کشش قیمتی پس‌انداز گروهسایر کالاهای غذایی با رقم 1/138-بیشترین تأثیر منفی را بر پس‌انداز داشته است،به طوری که اگر 1درصد قیمت این گروه افزایش یابد،پس‌انداز به میزان 1/138 درصد کاهش خواهد یافت و در کل،کشش قیمتی پس‌انداز 3/384-و گویای آن است که اگر قیمت گروه‌های 16 گانه 10 درصد افزایش پیداکند،پس‌انداز به میزان 33/8 درصد با کاهش روبه‌رو می‌شود. سیستم گسترش‌یافته الگوی فوق همان‌طوری که للوچ1پیشنهاد کرد،با استفاده از سیستم مخارجخطی استون2به صورت زیر بیان می‌شود: (4) p^Iq^i-C^i-p^ir^i+b^* ^i(y-?p^jr^j) که در آن: C^i ،هزینه کالای i ام P^i ،قیمت کالای i ام r^i ،مقدار معیشتی یا نیاز اولیه از کالای i ام b^* ^i ،میل نهایی به مصرف،به طوری که U^i-(?b^* ^i) باشد که U^i کل میل نهایی به مصرف است Y ،کل درآمد y-(?p^jr^j ،پولی که روی آن قدرت مانور داریم P^ir^i ،کل هزینه معیشتی از آنجا که برای داده‌های مقطعی P^i برای تمام گروه‌های درآمدی تقریبا یکسان است،لذا یکقیمت غالب در بازار را می‌توان به جای قیمت‌های متفاوت استفاده کرد. نتایج این جدول گویای آن است که درصد تغییرات گروه S 1 در نتیجه درصدتغییر در قیمت سایر کالاها بسیار پایین(/018-- Eij و 2/000/16- j )است و بدین معنی است کهنان جزء کالاهای ضروری در جیره غذایی خانوارهای روستایی بوده و خانوارها در هر سطحی از درآمدمصرف‌کننده نان هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.