Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (1362-1380)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش، همگرایی، آموزش عالی، تقاضای اجتماعی آموزش عالی، تقاضای اجتماعی، آموزش عالی در ایران، داوطلب، رشد تقاضای اجتماعی، برآورد، رشد

بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (1380-1362) کارنامه حقیقی حسن,اکبری نعمت اله در این مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو – سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362- 1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آموزشی از جمله اهداف این مطالعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، حاکی از آن است که همگرایی مناطق مختلف کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی طی دو دهه گذشته مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس، مناطق مختلف کشور طی دو دهه گذشته در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت همگرا حرکت کرده اند. سرعت همگرایی بالای به دست آمده موید این واقعیت است که اختلاف استان ها در داوطلب – معیار و مقدار تعادل بلند مدت زیاد بوده که این امر نشان از ظرفیت بالقوه بالا برای رشد است. در خصوص همگرایی ? یا به عبارت دیگر، پراکندگی داوطلب – معیار، انحراف استاندارد بین استان های کشور برای لگاریتم داوطلب – معیار از روندی نزولی برخوردار بوده که این خود تاکیدی بر وجودهمگرایی استان های کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است. بررسی فرضیه دیگر پژوهش و نیز، برآوردهای صورت گرفته برای چهار گروه آزمایشی نشان می دهد که فرضیه مذکور در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی مورد تایید قرار گرفته ولی درگروه هنر این امر اتفاق نیفتاده است. بیشترین سرعت همگرایی مربوط به گروه علوم تجربی و کمترین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی است.

خلاصه ماشینی:

"صلنامه مپژوهش‌های اقتصادی ایران/شماره /20پاییز /1383صفحات 134-115 بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران(1362-1380) حسن کارنامه حقیقی*دکتر نعمت الله اکبری** تاریخ ارسال:1382/9/2 تاریخ پذیرش:1383/5/5 کیده {IBدر این مقاله براساس مدل رشد تعمیم یافته سولو-سوان و با استفاده از تکنیک داده‌های گروهی1همگراییتقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال‌های 1362-1380 مورد بررسی قرارمی‌گیرد. در این بخش به منظور بهره‌گیری از مدل رشد سولو-سوان و دستیابی به معادله‌ای جهت آزمون وبرآورد سرعت همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی،تابع زیر در نظر گرفته می‌شود: (2)(به تصویر صفحه مراجعه شود)در تاریخ فوق Davt تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در زمان t است و تقاضا به زمان t که منعکسکننده اثرات گذشت زمان و پیشرفت است،بستگی د ارد. رابطه بازسازی شده به صورت زیر بیان می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که: GDavit نرخ رشد سالانه، LDavi,i-1 لگاریتم داوطلب-معیار دوره قبل و B سرعت همگرایی و a نشانگر سطح تعادل بلندمدت است. پراکندگی لگاریتم داوطلب-معیار (به تصویر صفحه مراجعه شود)فرضیه دوم:سرعت همگرایی در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی برحسبگروه‌های آزمایشی متفاوت است. . خلاصه و نتیجه‌گیری در این مطالعه به منظور بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و آزمون فرضیه‌های موردنظر،از روش‌های رگرسیونی و برآورد رگرسیون تک معادله‌ای استفاده شده و معادلات در هر فرضیهمطابق حالت گوناگون مورد آزمون قرار گرفته است. در خصوص همگرایی(به تصویر صفحه مراجعه شود)یا به عبارت دیگر،پراکندگیداوطلب-معیار همان‌طور که نمودار(1)نشان می‌دهد،انحراف استاندارد بین استان‌های کشور برایلگاریتم داوطلب-معیار از روندی نزولی برخوردار بوده که این خود تأکیدی بر وجود همگراییاستان‌های کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.