Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم فضا و چگونگی اندازه گیری آن در مطالعات منطقه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 39 تا 68)

کلیدواژه ها : فضا ،وابستگی فضایی ،ناهمسانی فضایی ،اقتصاد سنجی فضایی

کلید واژه های ماشینی : فضایی ،مجاورت ،مدل ،اقتصاد ،مکان ،ماتریس ،تخمین ،پارامتر ،مفهوم فضا ،برآورد ،مفهوم ،متغیر ،ماتریس مجاورت ،اقتصاد سنجی فضایی ،وابستگی فضایی ،کاربردهای مدلهای اقتصادسنجی فضایی ،عناصر ،مشاهده‌های ،روش ،اقتصاد سنجی ،اقتصادسنجی فضایی ،قیمت ،کاربرد ،رابطۀ ،شهری ،علم اقتصاد ،واحدهای ،تخمین پارامتر ،صفر ،ماتریس مجاورت فضایی

امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند فضا در مطالعات کمی موجب تورش و خطا در برآورد، تخمین و پیش بینی خواهد شد. لذا در این مقاله، سعی شده است تا به بررسی مفهوم و دیدگاههای مختلف درباره فضا پرداخته و چگونگی و علت تاثیر آن در داده هایی که دارای بعد مکانی هستند ارائه گردد. درادامه مقاله به بررسی روشهای اندازه گیری تاثیرات فضایی و مدلهای مختلف کمی در قالب تکنیکهای اقتصادسنجی خواهیم پرداخت.

خلاصه ماشینی:

"فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران/سال هفتم/شماره /23تابستان /1384صفحات 39-68 مفهوم فضا و چگونگی اندازه‌گیری آن در مطالعات منطقه‌ای دکتر نعمت الله اکبری*تاریخ ارسال:1382/7/13 تاریخ پذیرش:1383/7/29 کیده {IBامروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان(مجاورت و فاصله)در آنهادخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته‌اند تحت عنوان فضا1که در اصل،تعامل بینانسان و محیط است در نتیجه،می‌طلبد که در این گونه مطالعات میزان و تأثیر پدیده‌ای به نام فضا اندازه‌گیریشود،چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند فضا در مطالعات کمی موجب تورش و خطا در برآورد،تخمین و پیش‌بینیخواهد شد. &%02311AEPG023G% در این مطالعه،داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مقطعی بوده که از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبۀمستقیم با خانوارهای نمونه خریدار مسکن در شهر مشهد در دورۀ زمانی 1380-1381 و نیمۀ اول سال1382 جمع‌آوری شده است و به منظور تخمین تابع از روش اقتصادسنجی مرسوم از بسته‌هاینرم‌افزاری Eviews و Excel استفاده شده و برای برآورد رابطۀ فضایی موجود در زیر مناطق معینشده برای قیمت هدانیک؛از بسته نرم‌افزاری Space Stat 1. یکی با استفاده ازروشهای مرسوم(حداقل مربعات معمولی)برآورد شده است-مدلی که متغیر فضایی در آن نادیده گرفتهشده است-که شکل کلی آن به صورت زیر است: (26)(به تصویر صفحه مراجعه شود)مشاهده می‌شود که در رابطۀ(26)متغیری که بنابر موقعیت مکانی،واحدهای مسکونی را به یکدیگرمرتبط سازد،وجود ندارد و Xij شامل متغیرهای فیزیکی،محیطی و دسترسی است. تحلیل یافته‌ها با توجه به جدول(1)ملاحظه می‌شود که حدود 5 درصد انحراف در قیمت واحدهای مسکونی به وسیلۀوابستگی فضایی توضیح داده شده است،زیرا R?2 در مدلی که وابستگی فضایی را به حساب می‌آورد،حدود 70%و در مدل حداقل مربعات معمولی که این جنبه از نمونه داده‌های فضایی را نادیده می‌گیرد،65%است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.