Skip to main content
فهرست مقالات

نقد «دستور خط فارسی» (متن پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،خط فارسی ،دستور خط فارسی ،همزه ،فرهنگستان زبان ،اشکال‌های دستور خط فرهنگستان ،دستور خط ،دستور خط پیشنهادی فرهنگستان ،کلمه‌های مرکب ،زبان و ادب فارسی ،نوشتن ،مصوت ،پیشنهادی فرهنگستان ،استثنا ،اشکال‌های ،دستور خط فرهنگستان ،نویسی ،زبان فارسی ،استثناهای قاعده کلمه‌های مرکب ،قاعده کلمه‌های مرکب ،دستور خط پیشنهادی ،توضیحات ،استثناهای پیوسته‌نویسی کلمه‌های مرکب ،کلمه‌های مختوم به مصوت ،اشکال‌های فصلواژه‌ها و ترکیبات ،قواعد همزه ،قواعد خط فارسی ،اشکال‌های فصل ،نویسی کلمه‌های مرکب ،نوشتن همزه

فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس از شش سال بحث و بررسی، سرانجام در اسفند سال 1378 متن پیشنهادی خود را برایدستور خط فارسیمنتشر کرد و به نظر خواهی عمومی گذاشت.این دستور اگر چه نسبت به پیش‌نویس قبلی آن و شیوه نامه‌های موجود در جامعه، شیوه نسبتا معتدل‌تری دارد.دارای نواقص، نارسایی‌ها، ناهماهنگی‌ها و نادرستی‌هایی است که تعداد آنها نزدیک به شصت مورد است. اشکالهای متن منتشر شده، در فصلویژگیهای خط فارسیبیشتر مربوط به توضیحاتی است که به صورت ناقص بیان شده است.در فصلنشانه‌های خط فارسی مهمترین اشکال مربوط به ترتیب الفبای فارسی است که همزه را براوآمقدم کرده است.اشکالهای فصل مربوط بهاملای بعضی از واژه‌ها و پسوندها و پیشوندها بیشتر مربوط به ناهماهنگی قواعد و نارسایی آنها در توصیف تمام مصادیق همانند است.اشکالهای فصل شناسه‌های فعلی-م، -ی، -یم، -ید، -ندمربوط به اختلاط قواعد مربوطه بهاستبا سایر شناسه‌های پنجگانه فعلی است.اشکالهای فصلضمایر ملکی و اضافی و مفعولیو فصلیای نکره و مصدری و نسبینیز مربوط به نقص شمول قواعد است.اشکالهای فصلقواعد همزهبیشتر از نوع هماهنگی در ارائه قواعد، بیان قواعد متعدد و خروج از معیار روش معمول در عرف خط فارسی است.اشکالهای فصلواژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربینیز بیشتر از نوع ناقص بودن قواعد است.فصلکلمه‌های مرکبفصلی است که بیشترین (*)-عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اشکالهای دستور خط فرهنگستان مربوط به این فصل است؛و مهمترین آن پیروی نکردن از منطق علمی خط و زبان و در نتیجه پدید آمدن ناهماهنگی‌های فراوان است.علاوه بر مواد یاد شده، نکات مورد اختلاف فراوان دیگری نیز در خط فارسی وجود دارد که در ایندستور خطتکلیف آنها روشن نشده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.