Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به مقاله همبستگی و هویت ملی در ترانه های قومی

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 287 تا 295)

کلید واژه های ماشینی : خوزستان، اقوام، مقاله همبستگی و هویت ملی، فارسی، لهجۀ، عربی، ترانه‌های قومی، موسیقی، زبان، بررسی ترانه‌های سایر اقوام ایرانی

خلاصه ماشینی:

"به گمان من،اگر نویسندهپیش‌داوری‌های خود نسبت به اقوام ایرانیرا کنار می‌گذاشت و نیز از منابع معتبرتریدر زمینۀ تاریخ و فرهنگ گذشته آنها استفادهمی‌کرد،نتیجۀ تبعی پژوهش ویمی‌توانست تحکیم مبانی نظری وحدتاقوام ایرانی را در پی داشته باشد. نگارندۀ این سطور،به دلیل عدم آشناییلازم با تاریخ و فرهنگ همۀ اقوام ایرانی،دراین نوشته فقط به آن بخش از مقالهمی‌پردازد که در ارتباط با مردم عربخوزستان نوشته شده است. این دیدگاه وابستگی قومی و در عین حالایرانی بودن را متنافر هم دانسته و فقط مردمفارس زبان و اسلاف"نژاد آریایی"را ایرانیبه حساب آورده،از این رو سعی داردفرهنگ هریک از اقوام غیر فارس زبان را ازگذشته و تاریخ آنهان جدا کرده و آن راشاخه‌ای از فرهنگ فارس‌زبانان قلمداد کندتا از این طریق بتواند آنها را ایرانی محسوبکند. -تاریخ و فرهنگ مردم عرب خوزستان بهمن کاظمی دربارۀ تاریخ،زبان و موسیقی اعراب خوزستان مسائل مختلفیرا بیان کرده است که در زیر به هریک از اینموارد به صورت مختصر و جداگانه پرداختهمی‌شود. لف)تاریخ و نژاد اعراب خوزستان همان‌گونه که ذکر شد،پژوهشگر محترمبرای اثبات ایرانی بودن اقوام غیر فارسزبان،راهی سهل و ممتنع را انتخاب کرده کهآن نفی گذشتۀ تاریخی و فرهنگی این اقواماست. 1دربارۀ اعراب نیز باید گفت کهحدود 22 قرن در خوزستان سکونتداشته‌اند و علی‌رغم اینکه زبان،فرهنگ وهویت خاصشان آنها را از سایر اقوام متمایزمی‌کرده است،خود را ایرانی محسوبنموده و همواره از تمامیت ارضی ایران دفاعکرده‌اند. وی در بررسی ترانه‌های سایر اقوام ایرانی،به ترانه‌هایی نظر داشته است که جنبۀعامیانه فولکلوریک دارند و همان‌گونه کهپژوهشگران فرهنگ عامیانه گفته‌اند،نخستین خصوصیت چنین ترانه‌هایی واساسا سایر اجزای فولکلور این است کهپیدایش،آن محصول کار و خلاقیت شخصمعینی نباشد و منبع و مأخذ آن گنگ ومبهم و در درون جامعه محو شده باشد وآثاری را که محصول کار و خلاقیت شخصمعینی است،نمی‌توان جزء فرهنگ عامه بهحساب آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.