Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به مقاله همبستگی و هویت ملی در ترانه های قومی

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 287 تا 295)

کلید واژه های ماشینی : خوزستان، اقوام، مقاله همبستگی و هویت ملی، فارسی، لهجۀ، عربی، ترانه‌های قومی، موسیقی، زبان، بررسی ترانه‌های سایر اقوام ایرانی، ایرانی، اعراب خوزستان، موسیقی اعراب خوزستان، لهجۀ عربی مردم خوزستان، فرهنگ، تاریخ، مقاله، فرهنگ مردم عرب خوزستانبهمن کاظمی، تاریخ و فرهنگ مردم عرب، منشأ نژادی اعراب، عرب خوزستان، موسیقی اعراب خوزستاناشتباهات مقالۀ، زبان اعراب خوزستان، مردم، هویت عربیمردم عرب خوزستان، واقعیات تاریخی اقوام ایرانی، میان اعراب خوزستان، زبان فارسی، استناد، زبان عربی

خلاصه ماشینی: "به گمان من،اگر نویسندهپیش‌داوری‌های خود نسبت به اقوام ایرانیرا کنار می‌گذاشت و نیز از منابع معتبرتریدر زمینۀ تاریخ و فرهنگ گذشته آنها استفادهمی‌کرد،نتیجۀ تبعی پژوهش ویمی‌توانست تحکیم مبانی نظری وحدتاقوام ایرانی را در پی داشته باشد. نگارندۀ این سطور،به دلیل عدم آشناییلازم با تاریخ و فرهنگ همۀ اقوام ایرانی،دراین نوشته فقط به آن بخش از مقالهمی‌پردازد که در ارتباط با مردم عربخوزستان نوشته شده است. این دیدگاه وابستگی قومی و در عین حالایرانی بودن را متنافر هم دانسته و فقط مردمفارس زبان و اسلاف"نژاد آریایی"را ایرانیبه حساب آورده،از این رو سعی داردفرهنگ هریک از اقوام غیر فارس زبان را ازگذشته و تاریخ آنهان جدا کرده و آن راشاخه‌ای از فرهنگ فارس‌زبانان قلمداد کندتا از این طریق بتواند آنها را ایرانی محسوبکند. -تاریخ و فرهنگ مردم عرب خوزستان بهمن کاظمی دربارۀ تاریخ،زبان و موسیقی اعراب خوزستان مسائل مختلفیرا بیان کرده است که در زیر به هریک از اینموارد به صورت مختصر و جداگانه پرداختهمی‌شود. لف)تاریخ و نژاد اعراب خوزستان همان‌گونه که ذکر شد،پژوهشگر محترمبرای اثبات ایرانی بودن اقوام غیر فارسزبان،راهی سهل و ممتنع را انتخاب کرده کهآن نفی گذشتۀ تاریخی و فرهنگی این اقواماست. 1دربارۀ اعراب نیز باید گفت کهحدود 22 قرن در خوزستان سکونتداشته‌اند و علی‌رغم اینکه زبان،فرهنگ وهویت خاصشان آنها را از سایر اقوام متمایزمی‌کرده است،خود را ایرانی محسوبنموده و همواره از تمامیت ارضی ایران دفاعکرده‌اند. وی در بررسی ترانه‌های سایر اقوام ایرانی،به ترانه‌هایی نظر داشته است که جنبۀعامیانه فولکلوریک دارند و همان‌گونه کهپژوهشگران فرهنگ عامیانه گفته‌اند،نخستین خصوصیت چنین ترانه‌هایی واساسا سایر اجزای فولکلور این است کهپیدایش،آن محصول کار و خلاقیت شخصمعینی نباشد و منبع و مأخذ آن گنگ ومبهم و در درون جامعه محو شده باشد وآثاری را که محصول کار و خلاقیت شخصمعینی است،نمی‌توان جزء فرهنگ عامه بهحساب آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.