Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 31 و 32 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (30 صفحه - از 61 تا 90)

کلیدواژه ها : مراکز مشاورة دانشجویی ،پیشرفت تحصیلی ،بهبود روابط متقابل درخانواده ،آموزش مهارتهای اجتماعی ،ارتقای خودپنداری مثبت ،شغل‌یابی و رضایت شغلی

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،مشاوره در پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،مراکز مشاورة دانش‌جویی ،مشاورة دانش‌جویی ،روابط متقابل در خانواده ،ارتقای خودپنداری مثبت ،دانش‌جویی ،تحصیلی ،خدمات یاورانة مراکز مشاورة دانش‌جویی ،کسب و ارتقای خودپنداری ،خودپنداری ،مشاورة ،تأثیر مشاوره در پیشرفت ،بهبود روابط متقابل ،مهارتهای اجتماعی ،روابط متقابل ،خودپنداری مثبت ،حل مسائل ،تحصیلی دانشجویان ،Counseling ،بهبود روابط ،حل مسائل تحصیلی ،کمک به بهبود روابط ،شغلی ،ارتقای مهارتهای اجتماعی ،افزایش خودپنداری مثبت ،مرکز مشاورة دانش‌جویی ،افزایش مهارتهای اجتماعی ،School Counseling

مشاوره عامل مؤثری برای حل بسیاری از مسائل دانشجویان است. درحال حاضر، هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران دارای یک مرکز مشاورة دانشجویی است که در آن خدمات مشاوره به دانشجویان ارائه می‌شود. هدف اصلی پیمایش مقطعی حاضر بررسی تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. الگوی نظری این پژوهش شامل عواملی مانند بهبود روابط متقابل درخانواده، کسب یا ارتقای مهارتهای اجتماعی، کسب و ارتقای خودپنداری مثبت و شغل‌یابی و رضایت شغلی می باشد. فرض بر این است که یاری رساندن به دانشجویان در این زمینه ها در حل مسائل تحصیلی و در نهایت، پیشرفت تحصیلی آنان مؤثرخواهد بود. جامعة آماری این تحقیق مراکز مشاورة دانشجویی بودند. یافته‌ها حاکی از آن است که بین مراکز مشاورة دانشجویی از نظر دارا بودن فضا و نیروی‌انسانی متخصص تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ ارائة خدمات بعضی از آنها، از نظر اینکه قادر به رفع نیازهای روز افزون دانشجویان باشند، محدود است. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که در میان عوامل چهارگانة کلیدی مدل نظری همبستگی وجود دارد. همچنین، نتایج عملیات رگرسیونی و مدل‌سازی معادله ساختاری نشان می‌دهد که مراکز مشاورة دانشجویی می‌توانند درموارد چهارگانة مذکور در مدل نظری به دانشجویان کمک کنند و این امر می تواند در حل مسائل آموزشی به پیشرفت تحصیلی مؤثر منجر شود. مهم‌ترین عامل در فرایند ارائة این خدمات، کمک به کسب و ارتقای خود پنداری مثبت در دانشجویان است. با توجه به تأثیر خدمات مراکز مشاورة دانشجویی، تقویت و توجه بیشتر به این نهادهای ارزشمند ضروری به نظر می‌رسد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.