Skip to main content
فهرست مقالات

انطباق و سازگاری دو جانبه بین نظام آموزش متوسطه کشاورزی و توقعات بازار کار

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 34 علمی-پژوهشی (38 صفحه - از 55 تا 92)

کلیدواژه ها : سازگاری ،بازارکار ،توقعات ،نظام آموزش متوسطه کشاورزی ،خبرگان آموزش متوسطه کشاورزی و مجریان آموزش متوسطه کشاورزی

کلید واژه های ماشینی : نظام آموزش متوسطه کشاورزی ،آموزش متوسطه کشاورزی ،آموزش متوسطه ،نظام آموزش متوسطه ،مجریان آموزش متوسطه کشاورزی ،بازار کار کشاورزی ،بازار کار ،تقاضای بازار کار کشاورزی ،متوسطه ،متوسطه کشاورزی ،متوسطه کشاورزی و توقعات بازار ،بخش کشاورزی ،نظام آموزش ،تربیت نیروی انسانی ،تقاضای بازار کار ،اهداف نظام آموزش متوسطه ،متوسطه کشاورزی و کارفرمایان ،سازه تربیت نیروی انسانی ،کار در بخش کشاورزی ،کارفرمایان ،سطوح حرفه‌ای نیروی انسانی ،خبرگان و مجریان آموزش ،خبرگان آموزش متوسطه کشاورزی ،انطباق نظام آموزش متوسطه ،کار کشاورزی ،سازه تقاضای بازار کار ،مجریان ،توقعات بازار کار ،فرایند جذب و پذیرش ،نیروی انسانی

این پژوهش با هدف طراحی و ارائه الگویی برای ایجاد سازگاری و انطباق بین نظام آموزش متوسطه کشاورزی و توقعات بازارکار صورت گرفته است. در این مطالعه از دو نوع روش توصیفی و اکتشافی استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش کلیة خبرگان و مجریان آموزش متوسطه کشاورزی و کارفرمایان شرکتهای کشت و صنعت در کشورند. نمونة آماری در مورد خبرگان به شیوة تمام شماری و به تعداد 39 نفر و در مورد مجریان و کارفرمایان شرکتهای کشت و صنعت به ترتیب شامل 98 و 38 نفر است که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. الگوی اقتضایی، برگرفته از مطالعات میدانی و در قالب نظرخواهی از خبرگان، مجریان آموزش متوسطه کشاورزی و کارفرمایان شرکتهای کشت و صنعت، در مورد الگوی نظری است و الگوی پیشنهادی نیز حاصل داده‌پردازی‌های تکمیلی در زمینه الگوی اقتضایی است. در الگوی پیشنهادی دو مقوله اصلی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار کشاورزی ]عرضه[ و تقاضای بازار کار کشاورزی به عنوان متغیرهای وابسته‌ای در نظر گرفته شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مؤلفه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازارکار کشاورزی بالاترین همبستگی را با متغیر فرایند جذب و پذیرش دارد. همچنین، مؤلفه تقاضای بازارکار کشاورزی نیز متأثر از سازه‌های اشتغال، سطوح حرفه‌ای و ویژگی‌های حرفه‌ای نیروی کار است و نتایج به دست آمده از انجام دادن رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که ویژگی‌های حرفه‌ای نیروی کار، بالاترین همبستگی را با تقاضای بازارکار کشاورزی داراست.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.