Skip to main content
فهرست مقالات

علل انگیزش معلمان دوره ابتدایی استان کردستان به تحصیل در آموزش عالی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 53 تا 78)

کلیدواژه ها :

معلمان دوره ابتدایی ،گرایش ،تحصیلات دانشگاهی و پایگاه اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : معلمان دوره ابتدایی استان کردستان، گرایش معلمان دوره ابتدایی استان، معلمان، آموزش، اطلاعات، آموزش عالی، انگیزش معلمان دوره ابتدایی استان، احراز مشاغل بالاتر و مهم‎تر، استان کردستان به تحصیل، معلمان دوره‎ ابتدایی استان کردستان

باتوجه به اینکه منابع انسانی ارزشمندترین منابعی هستند که کشورهای درحال توسعه می‌توانند از آنها برای نیل به توسعه بهره ببرند، لازم است که این جوامع در خصوص آموزش نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند. دانشگاهها بهترین مراکزی هستند که در هر کشور به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه می‌پردازند. سازمانهای آموزش و پرورش می‌توانند با همکاری دانشگاهها نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین کنند. هدف از ارائه این مقاله آشنایی با علل گرایش معلمان دوره‌ ابتدایی استان کردستان به تحصیل در دور‌ه‌های آموزش عالی و ترتیب اولویت آنهاست. روش تحقیق پیمایشی و برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی استان کردستان است که در مراکز آموزش عالی به تحصیل مشغول هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 260 نفر شامل 93 نفر زن و 167 نفر مرد انتخاب شدند که با ارسال پرسشنامه، اطلاعات از آنها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t ، تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیری و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که نیاز به ارتقای پایگاه اجتماعی (B=1.195) ، نیاز به افزایش توانایی کاربرد دانش و مهارتهای شغلی(B=0.546)، تمایل به تدریس در دوره‌های بالاتر تحصیلی (B=-0.346) و تمایل به احراز مشاغل بالاتر و مهم‌تر(B=-0502) بیشترین تأثیر را در گرایش معلمان دوره ابتدایی استان کردستان به تحصیل در دوره‌های آموزش عالی دارند. در پایان با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی و بهره‌گرفتن از یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و ماتریس همبستگی(رابطه هر یک از متغیرها)، با استفاده از روش تحلیل مسیر نتیجه مطالعه به‌‌صورت یک مدل ترکیبی نظری – تجربی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 5- آزمون t مقایسه دو میانگین مستقل در مورد نیاز به افزایش توانایی کاربرد دانش و مهارتهای شغلی معلمانگروه معلمانمیانگینانحراف معیارtdfSigبا نیاز بیشتر به افزایش توانایی کاربرد دانش و مهارتهای شغلی12/9551/8291/9005/238000/0با نیاز کمتر به افزایش توانایی کاربرد دانش و مهارتهای شغلی 37/8340/11 برای بررسی این سؤال که کدام یک از متغیرهای جنسیت (y1)، وضعیت تأهل (y2)، سن (y3)، سابقه خدمت (y4)، تعداد واحدهای گذرانده شده (y5)، تمایل به افزایش حقوق (y6)، نیاز به ارتقای پایگاه اجتماعی (y7)، تمایل به تدریس در دوره‌های بالاتر تحصیلی (y8)، تمایل به احراز مشاغل بالاتر و مهم‌تر (y9) و نیاز به افزایش توانایی کاربرد دانش و مهارتهای شغلی (y10) بر گرایش به تحصیل در دوره‌های آموزش‌عالی(y) مؤثر است، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است، زیرا عوامل مؤثر بر گرایش معلمان دوره ابتدایی به تحصیل در دوره‌های آموزش عالی دارای ابعاد گسترده و چند بعدی است. نکته حایز توجه این است که این چهار متغیر 4/57 درصد از واریانس علل گرایش معلمان به تحصیل در دوره‌های آموزش‌عالی را تبیین کرده‌اند و 6/42 درصد باقی مانده دلایل دیگری دارند که متغیرهای مورد بررسی آنها را نسنجیده‌اند؛ یعنی با متغیرهای نیاز به ارتقای پایگاه اجتماعی، نیاز به افزایش توانایی کاربرد دانش و مهارتهای شغلی، تمایل به تدریس در دوره‌های بالاتر تحصیلی و تمایل به احراز مشاغل بالاتر و مهم‌تر، می‌توان 4/57 درصد از گرایش به تحصیل در دوره‌های آموزش عالی را پیش‌بینی کرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون در تحقیق حاضر نشان داد که نیاز به ارتقای پایگاه اجتماعی و نیاز به افزایش توانایی کاربرد دانش، معلومات و مهارتهای شغلی بیشترین تأثیر را بر گرایش معلمان دوره ابتدایی استان کردستان به تحصیل در دوره‌های آموزش عالی دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.