Skip to main content
فهرست مقالات

علل انگیزش معلمان دوره ابتدایی استان کردستان به تحصیل در آموزش عالی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 37 و 38 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 53 تا 78)

کلیدواژه ها : معلمان دوره ابتدایی ،گرایش ،تحصیلات دانشگاهی و پایگاه اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : دوره ابتدایی استان کردستان ،معلمان دوره ابتدایی استان ،استان کردستان به تحصیل ،استان کردستان ،معلمان دوره ابتدایی ،گرایش معلمان دوره ابتدایی ،دوره ابتدایی ،ابتدایی استان کردستان ،تحصیل در دوره‎های آموزش ،آموزش عالی ،تمایل به احراز مشاغل ،آموزش ضمن خدمت معلمان ،تدریس در دوره‎های بالاتر ،آموزش ضمن خدمت ،ابتدایی ،پایگاه اجتماعی ،گرایش معلمان دوره ،احراز مشاغل بالاتر ،مشاغل بالاتر و مهم‎تر ،معلمان دوره ،ارتقای پایگاه اجتماعی ،دوره‎های آموزش عالی ،تدریس در دوره‌های بالاتر ،مهارتهای شغلی ،آموزش و پرورش ،تمایل به احراز ،دوره‎های بالاتر تحصیلی ،عالی ،دوره‎های آموزش ،تمایل به تدریس

باتوجه به اینکه منابع انسانی ارزشمندترین منابعی هستند که کشورهای درحال توسعه می‌توانند از آنها برای نیل به توسعه بهره ببرند، لازم است که این جوامع در خصوص آموزش نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند. دانشگاهها بهترین مراکزی هستند که در هر کشور به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه می‌پردازند. سازمانهای آموزش و پرورش می‌توانند با همکاری دانشگاهها نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین کنند. هدف از ارائه این مقاله آشنایی با علل گرایش معلمان دوره‌ ابتدایی استان کردستان به تحصیل در دور‌ه‌های آموزش عالی و ترتیب اولویت آنهاست. روش تحقیق پیمایشی و برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی استان کردستان است که در مراکز آموزش عالی به تحصیل مشغول هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 260 نفر شامل 93 نفر زن و 167 نفر مرد انتخاب شدند که با ارسال پرسشنامه، اطلاعات از آنها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t ، تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیری و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که نیاز به ارتقای پایگاه اجتماعی (B=1.195) ، نیاز به افزایش توانایی کاربرد دانش و مهارتهای شغلی(B=0.546)، تمایل به تدریس در دوره‌های بالاتر تحصیلی (B=-0.346) و تمایل به احراز مشاغل بالاتر و مهم‌تر(B=-0502) بیشترین تأثیر را در گرایش معلمان دوره ابتدایی استان کردستان به تحصیل در دوره‌های آموزش عالی دارند. در پایان با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی و بهره‌گرفتن از یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و ماتریس همبستگی(رابطه هر یک از متغیرها)، با استفاده از روش تحلیل مسیر نتیجه مطالعه به‌‌صورت یک مدل ترکیبی نظری – تجربی ارائه شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.