Skip to main content
فهرست مقالات

شهروندی چند فرهنگی؛ نظریه لیبرالی حقوق اقلیتها

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 303 تا 318)

کلید واژه های ماشینی : لیبرالی، شهروندی، فرهنگی، کیملیکا، نظریه لیبرالی حقوق اقلیتها، لیبرالیسم، حقوق اقلیتها، هویت، سیاسی، ملی

خلاصه ماشینی:

""کیملیکا"در چنین شرایطی اقدام بهنگارش کتاب شهروندی چند فرهنگی کردهژاست و با دیدگاهی خوش بینانه در پیاحیای نوعی نظریۀ لیبرالیستی است کهحقوق اقلیتها را نیز محترم می شمارد(صص3-2)و میان معماری کهن"فرد"با"جامعه"،پیوند می‌زند. (صص 27-26)به نظر وی،راهکارهای لیبرالیسم برای حفظ حقوقگروهی عبارتند از: 1-حقوق خودمختاری(صص 30-27) 2-حقوق چند قومی(صص 31-30) 3-حقوق نمایندگی خاص(صص 33-31) نویسنده در فصل سوم،با عنوان"حقوقفردی و حقوق جمعی"تلاش می‌کند تا بهمنتقدان لیبرالیسم،در خصوص عدم امکانحمایت لیبرالیسم از حقوق گروهی پاسخبدهد. (ص 34)پرسش اصلیاین است که چرا باید اعضای گروههایخاصی،از امتیازات ویژه‌ای در حوزۀ زبان،سرزمین،نمایندگی و امثال آن،برخوردارباشند؟کیملیکا در این مورد معتقد است کهنوعی سوء درک و تفاهم وجود دارد و فصلحاضر،تلاش می‌کند تا نقاط سوءتفاهم درحمایت از حقوق جدایش یافته گروهی راآشکار کند. (ص 35) نویسنده،در بخش نخست این فصل باعنوان"مرزگذاری‌های داخلی و حمایتهایبیرونی"تلاش می‌کند تا به دو اشکالمنتقدان حقوق جمعی پاسخ بدهد؛اول اینکه،گروهها حقوق افراد را سلب می‌کنند کهاین مسأله،به روابط درون گروهی مربوطمی‌شود(ص 36)و دوم اینکه،گروهها ازقدرت خود برای مقابله و مبارزه باگروههای دیگر استفاده می‌کنند و بی‌قانونیو بی‌عدالتی میان گروهها تشدید می‌شود؛این مسأله به روابط بین گروهی مربوطمی‌شود. »(ص 83) حق گروههای اقلیت برای تقویتگروههای قومی خود،دقیقا از همین آزادیبرای"حق انتخاب"نشأتمی‌گیرد(صص 89-84)و به همین دلیللیبرالها باید به اهمیت عضویت مردم درفرهنگ جامعگی خاص خودشان بهابدهند؛زیرا این عضویت،باعث تقویت و(1)- Societal Culturs گسترش هویت شخصی و نیز حق انتخابفردی می‌شود. (صص 105-104) نویسنده در فصل ششم،با عنوان"عدالت و حقوق اقلیتها"به این مسألهمی‌پردازد که آیا حمایت از عضویتفرهنگی یک شخص،مغایر با منافع مردمدیگر و برقراری عدالت هست یانه؟(ص 107)به نظر وی،بسیاری ازمدافعان حقوق خاص گروهی برای اقلیتهایملی و قومی معتقدند که باید در حمایت ازاین حق عضویتها،میان شهروندان عدالتبرقرار باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.