Skip to main content
فهرست مقالات

دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 61 تا 88)

کلیدواژه ها :

نظام بانکی ،زنان ،جنسیت ،اعتبار ،دسترسی ،وام

کلید واژه های ماشینی : Error_Error

این مقاله با استفاده از نظریة توانمندسازی به بحث دربارة چگونگی دسترسی زنان به اعتبارات نظام می
پردازد. این نظریه مبتنی بر پنج مرحلة رفاه، آگاهی، دسترسی، مشارکت و کنترل است و به برابری جنسیتی در فرایند توسعه توجه دارد. اطلاعات مورد نیاز از 1029 نفر از زنان بالای 18 سال شهر تهران با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده است. مقالة حاضر سعی دارد به این پرسش
ها پاسخ دهد: زنان تا چه حد با نظام اعتباری در ارتباطاند؟ 
سطح بهره
مندی آنان از اعتبارات چگونه است و در کدام
یک از مراحل 
نظریة توانمندسازی هستند؟ یافته
های پژوهش نشان می
دهد که همة زنان وارد فرایند دسترسی به اعتبارات نظام بانکی نشده

اند و مهمترین نوع ارتباط آنها با بانکها برای پرداخت قبضهای آب، برق و... و پس

انداز (قرض
الحسنه) است. ارتباط زنان با نظام بانکی برای پس‌انداز و سپرده‌گذاری (به ‌ویژه از نوع قرض‌الحسنه) بیش از ارتباط آنها با هدف برخورداری از منابع اعتباری بانکهاست. تقریبا نیمی از زنان نسبت به تفکیک نقش
های جنسیتی آگاهی دارند و احساس تبعیض در زنانی که موفق به دریافت وام شده
اند کمتر از سایرین است. میزان وام درخواستی زنان در حدی نیست که بتواند برای سرمایه
گذاری کلان صرف شود. در واقع، زنان در جامعة مورد مطالعه در دو مرحلة آگاهی و دسترسی از فرایند توانمندسازی هستند.

خلاصه ماشینی: "مقالة حاضر سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد: زنان تا چه حد با نظام اعتباری در ارتباطاند؟ سطح بهره مندی آنان از اعتبارات چگونه است و در کدام یک از مراحل نظریة توانمندسازی هستند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همة زنان وارد فرایند دسترسی به اعتبارات نظام بانکی نشده اند و مهمترین نوع ارتباط آنها با بانکها برای پرداخت قبضهای آب، برق و... توزیع نسبی زنان دریافت‌کنندة‌ وام از نظام بانکی به تفکیک موارد مصرف وام* موارد مصرف وام* درصد ازدواج 42/18 تهیة مسکن (خرید) 21/59 رهن و اجاره 26/5 بیماری 00/0 بازپرداخت کسب 95/3 سرمایة کسب 95/3 خرید لوازم منزل 32/1 تحصیل 63/2 سایر 32/1 جمع 100 در میان مجموعة دلایل مطرح شده برای دریافت نکردن اعتبارات بانکی، «دردسر _______________________________ * تعدادی از دریافتکنندگان وام، بیش از یک مورد مصرف را نام بردهاند. توزیع زنان جامعة مورد بررسی برحسب نقشهای جنسیتی در دو حوزة خصوصی و عمومی (درصد) عهدهدار اصلی نقش حوزة خصوصی (خانه) حوزة عمومی (جامعه) مردان 1/0 9/58 زنان و مردان 6/3 4/22 زنان 3/96 7/18 جمع 100 100 میانگین 60/1 96/2 انحراف معیار 78/0 197/0 در جمع‌بندی یافته‌های پژوهش در زمینة آگاهی زنان از نقشهای جنسیتی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که گرچه تفکیک نقش جنسیتی برخی امور را بر عهدة زنان و تعداد دیگری را مسئولیت مردان تعریف می‌کند، به نظر میرسد زنان آمادگی بیشتری برای ورود به حوزة عمومی داشتهاند و بخشی از وظایف این حوزه را عهدهدار شدهاند، ولی مردان در برابر پذیرش نقشهای جدید در درون خانواده مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.