Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل و پیامدهای اضطراب سخنرانی در دانشجویان دانشگاه و تأثیر روش «خود آموزش دهی» بر کاهش آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (23 صفحه - از 11 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : اضطراب، اضطراب سخن‌رانی، علل و پیامدهای اضطراب سخن‌رانی، رگه اضطرابی، اضطراب سخن‌رانی و اضطراب کارآمدی، کارآمدی، بررسی علل و پیامدهای اضطراب، فیزیولوژیکی، شخصیت، پیامدهای اضطراب سخن‌رانی در دانشجویان

به منظور دستیابی به داده‌های علمی در جنبه بنیادی و کاربردی و قلمرو علت‌شناسی، پیامده و درمان اضطراب سخنرانی؛از میان 548 داوطلب، 40 دانشجوی مبتلا به اضطراب سخنرانی براساس بالاترین سطح اضطراب در عوامل شخصیت آزمون کتل همتا شد.و به طور تصادفی به یکی از دو گروه آزمایشی و گواه اختصاص یافت.به منظور اندازه‌گیری یازده عامل فیزیولوژیکی و شیمیایی خون، یازده عامل روانشناختی، دو عامل رفتاری، و یک عامل در قلمرو پیامدهای اضطراب سخنرانی، تمام مقیاسها در مرحله پیش از درمانگری و پس از آن اجرا شد.داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون یک و چند متغیری و طرح تکرار سنجش مورد تحلیل قرار گرفت، و در پرتو پژوهشهای گذشته و ده فرضیه پژوهش حاضر نتایج ذیل به دست آمد:1-تنیدگیهای حاصل از اضطراب سخنرانی به تغییر معنی‌دار پاره‌ای از مؤلفه‌های فیزیولوژیکی و شیمیایی خون در مقایسه با خط پایه منتهی می‌شود؛2-علت اضطرابهای سخنرانی و کارآمدی، به عوامل زیربنایی شخصیت نسبت دادنی است، نه به تغییرات زیست‌شناختی، حالت-رگه اضطرابی، یا شناختی؛3-روش درمانگری خود-آموزش‌دهی واجد ماهیتی است که با اثرگذاری بر تمام عوامل شخصیت، با تنظیم تنفس، بازسازی شناختی، کاهش حالت-رگه اضطراب، اضطرابسخنرانی و پیامدهای نامطلوب؛به افزایش کارآمدی در سخنرانی و سازش‌یافتگی گروه آزمایشی در مقابل گروه گواه منتهی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون یک و چند متغیری و طرح تکرار سنجش مورد تحلیل قرار گرفت، و در پرتو پژوهشهای گذشته و ده فرضیه پژوهش حاضر نتایج ذیل به دست آمد: 1-تنیدگیهای حاصل از اضطراب سخنرانی به تغییر معنی‌دار پاره‌ای از مؤلفه‌های فیزیولوژیکی و شیمیایی خون در مقایسه با خط پایه منتهی می‌شود؛ 2-علت اضطرابهای سخنرانی و کارآمدی، به عوامل زیربنایی شخصیت نسبت دادنی است، نه به تغییرات زیست‌شناختی، حالت-رگه اضطرابی، یا شناختی؛ 3-روش درمانگری خود-آموزش‌دهی واجد ماهیتی است که با اثرگذاری بر تمام عوامل شخصیت، با تنظیم تنفس، بازسازی شناختی، کاهش حالت-رگه اضطراب، اضطراب سخنرانی و پیامدهای نامطلوب؛به افزایش کارآمدی در سخنرانی و سازش‌یافتگی گروه آزمایشی در مقابل گروه گواه منتهی می‌شود. جدول شماره 8 نتایج همبستگی عوامل اضطرابی شخصیت با تغییرات زیست‌شناسی، روانشناختی و رفتاری در 40 آزمودنی 9)در چهارچوب آزمودن سه فرضیه دیگر که مربوط به جنبه کاربردی پژوهش بود، آزمودن f لون 55 و بارتلت-باکس همسان بودن و اریانسهای دو گروه؛و آزمودن t نمونه‌های مستقل معنی‌دار نبودن تفاوت میانگینهای دو گروه را پیش از درمانگری، بجز در دو مورد تعداد نبض و فشارخون سیستول در بقیه متغیرهای مورد مطالعه، در سطح معنی‌دار 95 درصد اطمینان برجسته ساخت، و با طرح تحلیل پراکندگی تکرار سنجش این نتایج به دست آمد که روش درمانگری خود-آموزش‌دهی از میان یازده متغیر زیست‌شناختی فقط با بازگرداندن تعداد تنفس به خط پایه(78/5-f)تأثیر بر کلیه عوامل اضطرابی شخصیت(جدول شماره 9)-بویژه با کاهش چشمگیر ca,ga,o,و ma و در حد کمتری کاهش‌,l و(نمودار 6)-حالت بویژه رگه اضطرابی(31/24-f)؛بازسازی شناختی (65/73-f)؛با کاهش اضطراب سخنرانی(08/15-f)؛و کاهش پیامدهای نامطلوب(101-f)؛به افزایش کارآمدی در سخنرانی(74/41-f)؛و سازش‌یافتگی(11/6-f)گروه آزمایشی در مقابل گروه گواه در سطح 95 درصد اطمینان منتهی می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.