Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی- تطبیقی از بودجه بندی در شرایط قطعی و فازی (مطالعه موردی)

نویسنده: ؛

بهار 1378 - شماره 10 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 113 تا 134)

کلیدواژه ها : منطق فازی ،بودجه‌ریزی ،شرایط قطعی ،بودجه‌ریزی فازی ،مدلسازی

کلید واژه های ماشینی : مدل ریاضی ،سازمانهای دولتی ،مدل فازی ،بودجه در سازمانهای دولتی ،مدل CGP ،قطعی ،جواب بهینه ،GBMF ،مدل‌سازی ریاضی بودجه ،مدل GBMF ،ریاضی بودجه ،تخصیص بودجه ،مدلهای قطعی ،منطق فازی ،محدودیتهای مدل GBMF ،بودجه سازمانهای دولتی ،رویکرد فازی ،بودجه قابل تخصیص ،تخصیص بهینه ،CGP L ،حاصل از تخصیص بودجه ،GBMF L ،آرمانی فازی با روش ،مدل‌سازی ریاضی ،CGP L و GBMF ،استفاده از منطق فازی ،مدل ریاضی بودجه ،مدل برنامه‌ریزی آرمانی ،طراحی مدل ریاضی بودجه ،مقادیر بهینه مدل برنامه‌ریزی

بودجه به عنوان یک برنامه مالی همواره مورد توجه برنامه‌ریزان بوده است.مدلسازی ریاضی بودجه، به منظور بهینه کردن تخصیص آن نیز برای برنامه‌ریزان حایز اهمیت است.بدین سبب از سال 1961 تا کنون مدلهای ریاضی بیشماری برای فرمولی کردن بودجه در سازمانهای مختلف ارائه شده است، اما همواره این سؤال مطرح بوده که رویکرد مناسب ریاضی برای بودجه‌بندی چیست؟در این مقاله به مدلسازی ریاضی بودجه با دو رویکرد قطعی و فازی برای سازمانهای دولتی ایران، کدام رویکرد (قطعی یا فازی)جواب بهتری برای بودجه‌بندی خواهند داشت؟برای پاسخ به این سؤال ابتدا یک مدل از بین مدلهای قطعی تحت عنوان‌ CGP Lبرای بودجه سازمانهای دولتی کشور انتخاب شد و سپس مدل فازی آن تحت عنوان‌ GBMF Lتدوین گردید.مدلهای تدوین شده در یک نمونه تحقیق آزمون شدند.نتایج حاصل از مدل‌ CGP Lو GBMF Lدر سه سطح بیرونی و سه سطح درونی بودجه تحت آزمونهای آماری«تحلیل واریانس فریدمان»، «ضریب همخوانی کندال»و«آزمون زوجی ویلکاکسون»قرار گرفتند که همگی نشان از بهبود چشمگیر جواب بهینه مدل فازی نسبت به مدل قطعی دارند.خلاصه آن که توصیه می‌شود برای مدلسازی ریاضی بودجه و تخصیص بهینه آن در سازمانهای دولتی کشور بهتر است با استفاده از منطق فازی به اندازه‌گیری پارامترهای نادقیق و مبهم پرداخته شود.به عبارت دیگر، نوع سیستم بودجه‌ریزی با رویکرد فازی نسبت به سایر رویکردها بهتر است و توصیه می‌شود از سیستمهای بودجه‌ریزی فازی چون، بودجه بر مبنای صفر فازی( FZBB L)، بودجه برنامه‌ای فازی( FPB L)و بودجه طرح و برنامه فازی( FPPBS L)در سازمانهای دولتی ایران استفاده شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.