Skip to main content
فهرست مقالات

در نمونه نوجوانان ایرانی CDI سنجش افسردگی با آزمون

نویسنده: ؛

پاييز 1378 - شماره 12 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : CDI ،افسردگی کودکان ،آزمون CDI ،نوجوانان ایرانی ،نمونه نوجوانان ایرانی ،سنجش افسردگی کودکان ،کودکان و نوجوانان ،افسردگی کودکان و نوجوانان ،نتایج آزمون CDI ،پرسشنامه افسردگی کودکان ،سنجش افسردگی ،پرسشنامه افسردگی ،جنس بر نتایج آزمون ،مناطق شمال ،عامل جنس بر نتایج ،نمونه نوجوانان ،افسردگی نوجوانان ،نتایج آزمون ،کاربرد آزمون CDI ،دختران و پسران ،نمرات افسردگی دختران ،درمان به‌موقع افسردگی نوجوانان ،نمرات افسردگی ،مرکز تهران ،مورد سنجش در آزمون ،افسردگی در کودکان ،ضریب آلفا ،نمونه کودکان و نوجوانان ،عامل جنس ،افسردگی دختران

نظر به اهمیت آزمونهای مناسب برای تشخیص زودرس و درمان به موقع افسردگی نوجوانان، در این مقاله پس از بحث در مورد مشخصات آزمون CDI، کاربرد مقدماتی آن به عنوان یکی از مناسبترین ابزارها برای سنجش افسردگی کودکان و نوجوانان ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.آزمودنیهای این پژوهش را 250 نفر نوجوانان 17-16 ساله(125 دختر و 125 پسر)تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری تصادفی از میان دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای دولتی مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب گردیدند و به پرسشنامه افسردگی کودکان پاسخ دادند.بررسی نتایج حاکی از به دست آمدن ضریب اعتبار مناسب در نمونه ایرانی است که با سایر نمونه‌ها در ممالک دیگر قابل مقایسه است؛یعنی ضریب آلفا 86/0.همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از مدل تحلیل واریانس دوطرفه بین سه منطقه شمال، جنوب، مرکز و جنسیت در آزمون CDI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل یافته‌ها نشان داد که عامل جنس بر نتایج آزمون CDI تأثیر گذارده، در حالی که عامل گروه(مناطق شمال، غرب و مرکز تهران)در نتایج آزمون تأثیر نداشته است.همچنین با توجه به پنج عاملی که این آزمون می‌سنجد، عامل چهارم یا بی لذتی، بیشترین فراوانی را در دو جنس دختر و پسر، در کلیه گروههای شمال، جنوب، مرکز داشته است. کلید واژه‌ها:افسردگی، نوجوانان، آزمون CDI، سنجش افسردگی کودکان و نوجوانان.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.