Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: هویت های اجتماعی، رویکردهای چند رشته ای

نویسنده:

(16 صفحه - از 125 تا 140)

خلاصه ماشینی:

"این دیدگاه توسط برخیاز محققان علوم اجتماعی مورد نقدواقع شده زیرا معتقدند که مبنایبیولوژیکی برای بیان امیال جنسیاهمیت کمتری از تأثیر جامعه وروندهای قدرت دارد. از نظر ویباید میان مقوله‌های3رایج برایتقسیم‌بندی افراد و کلیشه‌هایساخته شده در این مورد تفاوت قایلشد؛زیرا،کلیشه‌ها،ابژه‌های خود رابه عنوان مواردی ثابت و مطلق می‌بینند. به این ترتیب،باید توجه داشتکه تجربه‌ی پدیده‌ی«چندنژادی»،مربوط به یک کشور و یک شرایطسیاسی و اجتماعی خاص نیست؛بلکهدر بسیاری از جوامع ایجاد شده وبخش عمده‌ای از کسانی که خود راتک‌نژادی می‌دانند نیز در واقعریشه‌هایی«چندگانه»دارند. به همین خاطر،کوین مایرز4در فصل هفتم به بررسیاین مسأله پرداخته که ارزش‌ها،شرایطو خصوصیات مشخص چه‌گونه منجربه«انگلیسی بودن»افراد شده است؟ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثرانگلیسی‌ها درباره‌ی هویت ملی خودبسیار مطمئن هستند،با این حال،بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند انگلیسی(1)- msilaicaR tsoP (2)- scitsiretcarahC (3)- ssenhsilgnE (4)- sreyM niveK بودن را تعریف کنند. در این وضعیت،آیا وسایل ارتباطیاقلیت‌های قومی می‌تواند به عنوان عاملیبرای تداوم فرهنگ و هویت اجتماعیاین افراد و حفظ هویت آن‌ها در برابردیگران به کار رود؟این موضوعی استکه ویکتور هاربوکن1در فصل یازدهم،به بررسی آن پرداخته است. در مقاله‌ی دوم کهبحث روی«طبقه‌ی اجتماعی»به عنوانیکی از قدیمی‌ترین معیارهای ارزیابیهویت اجتماعی متمرکز می‌گردد،مخاطب ایرانی با اندک مقایسه‌ایمطمئن می‌شود که در جامعه‌ی ایران نیز&%02418MMFG024G% هنوز طبقه‌ی اجتماعی به عنوان یکی ازمعیارهای ارزیابی هویت کاربرد دارد. در مقاله‌ی سوم که مسأله‌ی جنسیتو رابطه‌ی آن با هویت مطرح می‌شود،فرافرهنگی و فراملی بودن بیش‌ترالگوهای مربوط به رفتار جنسیتی بهمخاطب ایرانی نشان می‌دهد که هویتاجتماعی در جامعه‌ی ایران نیز به شدتمتأثر از مسائل جنسیتی است. در مجموع می‌توان گفت موضوعاتمورد بررسی در این مقالات هرکدامجنبه‌ی خاصی از پدیده‌ی پیچیده‌یهویت اجتماعی را مورد توجه قرارداده‌اند،اما مطالعه و درک درست آن‌هامحتاج دانش میان رشته‌ای ودایره المعارفی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.