Skip to main content
فهرست مقالات

بندگان خدا شما را اندرز می دهم (از کلام امیر)

(2 صفحه - از 4 تا 5)

کلید واژه های ماشینی : اندرز ،خدا ،کلام امیر بندگان خدا ،کیفر ،نعمتهای ،مرگ ،پاداش ،پرهیز از نافرمانی خدا ،کلام امیر ،جهان ،ساخت ،گور ،بدو ،بازگشتگاه ،بانگ ،پا بر جای پای ،رهایی ،پر بیم ،از کلام ،بیم دادن از کیفر ،دسته دسته بر پا ،دلها از اندوه لرزان ،رشته‌های مرگ ،پا و خدا ،کار ،تن‌هایشان در دل ،رشته کارها ،پیش پا ،نه مرگ ،سر راه

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) از کلام امیر بندگان خدا شما را اندرز می‌دهم سپاس خدایی را که برتر است به قدرت،و نزدیک‌ است از جهت عطا و نعمت؛بخشندهء غنیمت فزون از حاجت،و زدایندهء هر بلا و نکبت. بندگان خدا!شما را اندرز می‌دهم به تقوا،و پرهیز از نافرمانی خدا،که در کتاب خود-برای شما مثلها آورد،و زمان مرگ یک یکتان را معین کرد. یکان یکان شما را-در علم مخزون خود- به شمار آورد؛و برای هریک زمانی معین کرد،در این‌ جهان که جای محنت است،و خانه ابتلا و عبرت. لباس فروتنی بر بدن،طوق‌ بندگی و خواری بر گردن،چاره‌ای پیش پا ندیده،رشته‌ امید بریده،دلها از اندوه لرزان بانگها فرو داشته،آهسته‌ سخن گویان،عرق از سر و روی بر گردن ریزان،پر بیم و به خود لرزان،که به آوایی درشت آنان را به‌ حساب می‌خوانند،تا جزای هریک را بدو رسانند،و تلخی کیفر یا شیرینی پاداش را به وی چشانند."

صفحه:
از 4 تا 5