Skip to main content
فهرست مقالات

نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 181 تا 190)

کلیدواژه ها :

نارسایی هیجانی ،سبک دفاعی ،مکانیسم دفاعی

کلید واژه های ماشینی : نارسایی هیجانی، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو، سبک دفاعی رشد نایافته، نارسایی هیجانی و سبک‌های دفاعی، سبک دفاعی نوروتیک، سبک دفاعی رشد، سبک دفاعی، سبک دفاعی نوروتیک و سبک، پژوهش، سبک‌های دفاعی نوروتیک و رشد

مقدمه: در این پژوهش رابطه ی بین نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی من در یک نمونه ی دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ی نوع رابطه ی نارسایی هیجانی و مولفه های آن شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با سبک های دفاعی من شامل سبک دفاعی رشد یافته، سبک دفاعی نوروتیک و سبک دفاعی رشد نایافته بود. روش کار: 286 دانشجو (135 پسر و151 دختر) از رشته‌های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد نسخه ی فارسی" مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو" (FTAS-20) و "پرسش نامه سبک های دفاعی"(DSQ) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: بین نارسایی هیجانی و سبک دفاعی رشد یافته، همبستگی منفی معنادار (001/0P<) و بین نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته همبستگی مثبت معنادار (001/0P<) وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که نارسایی هیجانی با مکانیسم های دفاعی من رابطه دارد.

خلاصه ماشینی: "بر این اساس،هدف‌ اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی نارسایی هیجانی و سه مولفه‌ی آن،دشواری در شناسایی احساسات،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با سه سبک دفاعی رشد یافته، رشد نایافته و نوروتیک بود. جدول 3-ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره‌های دانشجویان در مورد سبک‌های دفاعی و نارسایی هیجانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سپس رابطه‌ی نارسایی هیجانی و مولفه‌های آن به عنوان‌ متغیرهای پیش‌بین و سبک دفاعی رشد یافته به عنوان متغیر ملاک در معادله‌ی رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شد. جدول 6-خلاصه مدل رگرسیون،تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون نارسایی هیجانی بر سبک دفاعی رشد نایافته (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری نتایج این پژوهش نشان داد که نارسایی هیجانی و مولفه‌های‌ آن با سبک دفاعی رشد یافته رابطه‌ی منفی معنادار و با سبک‌های دفاعی نوروتیک رشد نایافته رابطه‌ی مثبت معنادار دارند. این انکار و نادیده‌انگاری استرس با آن دسته‌ از نظریه‌ها که معتقد هستند افراد مبتلا به نارسایی هیجانی‌ اضطراب صفت را به خوبی احساس نمی‌کنند38یا نارسایی‌ هیجانی را به منزله‌ی دفاع علیه استرس می‌دانند12،39 مطابقت دارد و رابطه‌ی مثبت بین نارسایی هیجانی و سبک‌های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته را توجیه می‌کند. با توجه به این که دفاع‌های من به عنوان مکانیسم‌های‌ روان‌شناختی به منظور مدیریت عواطف درمانده‌ساز یا ناتوان‌کننده مفهوم‌پردازی شده‌اند،می‌توان این تبیین را مطرح کرد که نارسایی هیجانی باعث ناتوانی فرد در تنظیم و مدیریت هیجان‌ها می‌شود و این نارسایی در سطح‌ مکانیسم‌های دفاعی با به کارگیری سبک‌های دفاعی‌ نوروتیک و رشد نایافته ظاهر می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.