Skip to main content
فهرست مقالات

کتب و نشریات

(1 صفحه - از 35 تا 35)

خلاصه ماشینی:

"از حضرت پرسیدند:جهاد سنت(رسول)است یا فریضهء(الهی)به‌ (امام)علیه السلام فرمود:جهاد چهارگونه است:دو جهاد فریضه(و واجب الهی)است و جهاد دیگر سنتی است که جز به فریضه بدان دست‌ نیازند و جهادی نیز(تنها)سنت است. اما جهادی که فقط سنت است برپا داشتن هر سنت(نبوی)است‌ که انسان برپای دارد و برای برپا نگه داشتن و برآوردن و زنده کردن آن‌ مبارزه کند پس سعی و عمل در راه آن بهترین اعمال است زیرا زنده‌ داشتن سنت است و پیامبر خدا(صل الله)فرمود«هرکس سنت و قانون‌ نیکی را بنیان گذارد پاداشش از آن اوست و نیز از ثواب همهء آنان که تا روز قیامت بدان عمل می‌کنند بهره می‌برد بی‌آن‌که از ثواب خود آنان‌ چیزی کاسته شود». چون(امام)حسین علیه السلام این‌ نامه را بخواند درون خانه‌اش رفت و کیسه‌ای که در آن هزار دینار بود آورد و به وی فرمود:با پانصد دینار وام خود را بپرداز و پانصد دینار دیگر را صرف مدد معاش خود ساز و در خواست خود را جز نزدیکی از این سه کس‌ مبر:مردی دیندار،یا صاحب مروت و یا صاحب تبار."

صفحه:
از 35 تا 35