Skip to main content
فهرست مقالات

مسائل نظام های شخصیتی اقشار کارگر، کارمند و کاسب (مطالعه موردی منطقه ده شهر تهران)

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 3 (34 صفحه - از 133 تا 166)

کلید واژه های ماشینی : نظام شخصیتی ،اقشار اجتماعی ،شخصیتی اقشار کارگر ،نظام شخصیتی نابارور ،اقشار اجتماعی کارمند ،نظام شخصیتی افراد مورد بررسی ،قشربندی ،قشربندی نظام استبدادی ،شخصیتی اقشار ،قشر کارگر ،قشرهای اجتماعی مورد مطالعه ،شخصیتی نابارور ،نظام شخصیتی استبدادی ،استبدادی ،نظام شخصیتی در اقشار ،جامعه شهری ،شخصیتی نابارور در مقابل ،قشربندی در جامعهء ایران ،شخصیتی در اقشار اجتماعی ،شهری ،نظام استبدادی ،اقشار اجتماعی مورد بررسی ،نظام شخصیتی اقشار ،نظام اجتماعی ،گروه‌های اجتماعی ،گروه‌ها و اقشار اجتماعی ،زنان و مردان ،اقشار مورد مطالعه ،فرآیندهای اجتماعی ،نظام شخصیتی افراد

از پدیده های اساسی حیات جامعه، نظام های شخصیتی افراد و گروه های اجتماعی است که انواع، ابعاد، مختصات و کم و کیف آن تاثیری به سزا در فرآیندهای اجتماعی داشته و می تواند به مثابه یکی از عوامل یا موانع توسعه انسانی- اجتماعی عمل نموده و نقش ایفا می کند. در این پژوهش مسایل نظام های شخصیتی بخشی از بافت اجتماعی ایران (اقشار اجتماعی کارمند، کارگر و کاسب در منطقه ده شهر تهران) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است بدین ترتیب که ضمن شناسایی و توصیف سوگیری های شخصیتی قشرهای مذکور، عوامل موثر بر آن تحلیل و تفسیر شده است. تحیقی حاضر با کمک گرفتن از روش پیمایشی با دو خصلت پهنانگر- ژرفانگر (انبوه - موردی) و بهره گیری از فن پرسشنامه همراه با مصاحبه (پرسشنامه ساختار یافته) اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و با توصیف و تحلیل داده ها و در نهایت با تغییراتی در پایگاه نظری خود به نتایج ذیل دست یافت. الف- اقشار و گروه های اجتماعی مورد مطالعه از قشرهای اصلی طبقه فرودست جامعه شهری تهران بوده که از لحاظ نوع نظام شخصیتی و ابعاد ارزشی، هنجاری، سیاسی و اقتصادی آن به صورت عمده و با فراوانی بسیار بالا سوگیری شخصیتی ناباور (خاص گرا و استبدادی) از خود بروز می دهند و در عین حال تفاوت معناداری بین اقشار مورد مطالعه از نظر نوع نظام شخصیتی وجود ندارد. ب- علی رغم برخی تغییر و تحولات ساختاری-کارکردی در نظام اقتصادی- اجتماعی یعنی در بخش سخت افزاری جامعه شهری تهران از چند دهده اخیر به این سو، گروه ها و اقشار اجتماعی مورد مطالعه قشربندی نظام استبدادی و با تاثیرپذیری از نظام شخصیتی استبدادی تاریخی و با اثر تعیین کننده تفسیر و کنش ماندگار به صورت دیالکتیک ماندگی، نظام شخصیتی ناباور و خاص گرا را در خود بازتولید می کنند؛ به طوری که نظام شخصیتی ناباور در آن ها هم ساخت اجتماعی استبدادی را بازتولید کرده و جامعه شهری و از عوامل اساسی سخت جانی و عدم پویایی و حرکت لازم جامعه به سوی هویت جمعی عام یعنی هویت مدنی ایرانی است

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.