Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش برخی از ویژگی های خرده فرهنگ دهقانی در عشایر عضو نظام های بهره برداری از مراتع در استان های آذربایجان

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 4 (28 صفحه - از 9 تا 36)

کلیدواژه ها : احساس خود اثربخشی ،توسعه پایدار ،تصور خیر محدود ،فاتالیسم ،نیاز به موفقیت ،نوسازی ،نوپذیری ،هم دلی

کلید واژه های ماشینی : استان‌های آذربایجان شرقی ،مرتع‌داران عضو نظام‌های بهره‌برداری ،گروه از مرتع‌داران عضو ،دهقانی ،خرده‌فرهنگ دهقانی ،مرتع‌داران عضو نظام‌های ،عناصر خرده‌فرهنگ دهقانی ،عضو نظام‌های بهره‌برداری سنتی ،آذربایجان شرقی ،نظام‌های بهره‌برداری سنتی ،طرح‌های مرتع‌داری و تعاونی‌های مرتع‌داری ،گروه از مرتع‌داران ،مرتع‌داران عضو طرح‌ها ،مرتع‌داران ،مرتع‌داران عضو ،بهره‌برداری از مراتع ،نظام‌های بهره‌برداری از مراتع ،مرتع‌داری ،مرتع در استان‌های آذربایجان ،عضو طرح‌ها و تعاونی‌های مرتع‌داری ،مرتع در استان‌های ،تعاونی‌های مرتع‌داری ،مرتع‌داران عضو طرح‌های مرتع‌داری ،استان کردستان ،دهقانی در عشایر عضو ،نظام‌های بهره‌برداری ،مرتع‌داران عضو تعاونی‌های مرتع‌داری ،استان‌های آذربایجان ،طرح‌های مرتع‌داری ،عضو نظام‌های بهره‌برداری

مقاله حاضر می کوشد بخشی از نتایج یک پیمایش انجام شده را که ناظر بر مقایسه وجهه نظرات دو گروه از مرتع داران عضو نظام های بهره برداری سنتی و مرتع داران عضو طرح ها و تعاونی های مرتع داری در استان های آذربایجان شرقی و کردستان است، در پرتو نظریه عناصر خرده فرهنگ دهقانی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با کاربرد تکنیک پرسش نامه هدایت شده از 359 نفر مرتع دار (186 نفر در استان آذربایجان شرقی و 173 نفر در استان کردستان) عضو نظام بهره برداری سنتی طرح مرتع داری و هم چنین تعاونی مرتع داری، از مجموع 4503 مرتع دار (1736 نفر در کردستان و 2767 نفر در آذربایجان شرقی) و به طریق نمونه گیری طبقه ای بر اساس امتیازبندی با دقت احتمالی مطلوب (d=%5) و ضریب اطمینان 95% (t=1.96) جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این دو گروه از حیث وضعیت اجتماعی اقتصادی و برخی از باورها و ارزش های منتسب به خرده فرهنگ دهقانی نظیر پایین بودن سطح توقعات، آرزوها و خواسته ها، پایین بودن احساس خود اثربخشی، پایین بودن انگیزه اقتصادی، فقدان هم دلی، پایین بودن درجه نوآوری و نوپذیری، پایین بودن میزان نیاز به موفقیت (N-Ach) و نهایتا ترجیح منافع آنی به منافع آتی، تفاوت معنی داری دارند. با این وصف در باب برخی از عناصر خرده فرهنگ دهقانی نظیر درجه فاتالیسم، میزان بی اعتمادی در روابط شخصی و میزان تصور خیر محدود، دو گروه تفاوت معنی داری را نشان ندادند. نتایج حاصل از پژوهش فرضیه اصلی تحقیق، مبنی بر این که نوع عضویت و گرایش به عضویت و گرایش به عضویت در نظام های بهره برداری مدرن، نظیر عضویت در طرح ها و تعاونی های مرتع داری و نیز تفاوت مرتع داران در پایگاه و وضعیت اجتماعی – اقتصادی بر برخی از باورها و ارزش های منتسب به خرده فرهنگ دهقانی موثر است، را تایید می کند. با این وصف این نتایج تفاوت معنی داری را در دو گروه مذکور از حیث میزان فاتالیسم، بی اعتمادی در روابط شخصی وتصور خیر محدود، نشان نمی دهند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.