Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر ارائه الگوهای موفق تحصیلی- اجتماعی هموفیلی بر میزان اضطراب نوجوانان هموفیلی (استان اصفهان 1379)

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی، افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی نشان، اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه آزمایش، نوجوانان هموفیلی، میانگین نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی، نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه، گروه گواه نوجوانان هموفیلی، اضطراب، میزان اضطراب نوجوانان هموفیلی، گواه نوجوانان هموفیلی و عادی

این پژوهش به بررسی تأثیر ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی هموفیلی بر میزان‌ اضطراب نوجوانان هموفیلی می‌پردازد.برای این منظور دو گروه از نوجوانان هموفیلی و یک گروه از نوجوانان عادی(هر گروه 25 نفر)به‌طور تصادفی انتخاب گردیدند.از هر سه گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون شامل چهار مقولهء اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید پرسشنامهء Scl-90-R به عمل آمد.علاوه بر آن اطلاعاتی دربارهء ویژگیهای جمعیت شناختی(دموگرافیک)و بیماری با استفاده از پرسشنامهء جمعیت‌شناسی جمع‌آوری شد.الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی هموفیلی در بین‌ پیش‌آزمون و پس‌آزمون به گروه آزمایشی نوجوانان هموفیلی ارائه شد و به گروه گواه‌ نوجوانان هموفیلی و عادی،هیچ اگلویی معرفی نگردید.داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS-9 تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها حاصل از تحلیل مانوا بود. پس از بررسی،متغیرهای کنترل نتایج نشان داد که در پیش‌آزمون میانگین نمرات‌ اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی و عادی تفاوت‌ معنی‌داری نداشت،اما در پس‌آزمون بعد از ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی‌ هموفیلی میانگین نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری‌ کمتر از گروههای گواه نوجوانان هموفیلی و عادی بود( P-830/0 ).از بین متغیرهای‌ جمعیت شناختی تحقیق متغیر سن،رابطه‌ای معنی‌دار و مثبت با اضطراب،افسردگی، خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"(*)-دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان (**)-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی پس از بررسی،متغیرهای کنترل نتایج نشان داد که در پیش‌آزمون میانگین نمرات‌ اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی و عادی تفاوت‌ معنی‌داری نداشت،اما در پس‌آزمون بعد از ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی‌ هموفیلی میانگین نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری‌ کمتر از گروههای گواه نوجوانان هموفیلی و عادی بود( P-830/0 ). فرضیهء 5-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون اضطراب سه گروه نوجوانان‌ هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به‌ آنها ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. فرضیهء 6-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون افسردگی سه گروه نوجوانان‌ هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به‌ آنان ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. فرضیهء 7-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون خصومت سه گروه نوجوانان‌ هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به‌ آنان ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. فرضیهء 8-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون افکار پارنوئید سه گروه‌ نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای‌ موفق به آنان ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. پس از بررسی متغیرهای پیش‌بینی شده در پرسشنامهء جمعیت‌شناختی تحقیق و نمرات پیش‌آزمون نتایج نشان داد که بعد از ارائهء الگوهای موفق هموفیلی به نوجوانان‌ گروه آزمایشی تحقیق،تفاوت معنی‌داری بین نمرات اضطراب( P-0/038 )و پارانوئید ( P-0/028 )گروهها ایجاد شده است. به‌طور کلی‌ نتایج این تحقیق نشان دادند که معرفی الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی نقش مؤثری‌ در کاهش اضطراب و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی داشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.