Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر ارائه الگوهای موفق تحصیلی- اجتماعی هموفیلی بر میزان اضطراب نوجوانان هموفیلی (استان اصفهان 1379)

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1380 - شماره 8 (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : نوجوانان هموفیلی ،افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی ،اضطراب نوجوانان هموفیلی ،ارائهء الگوهای موفق تحصیلی ،میزان اضطراب نوجوانان هموفیلی ،پارانوئید نوجوانان هموفیلی نشان ،پارانوئید نوجوانان هموفیلی ،الگوهای موفق تحصیلی ،اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه ،هموفیلی بر میزان اضطراب ،نوجوانان هموفیلی و عادی ،خصومت و افکار پارانوئید ،پیش‌آزمون میانگین نمرات اضطراب ،گروه گواه نوجوانان هموفیلی ،پارانوئید ،اجتماعی هموفیلی ،ارائهء الگوهای موفق ،میانگین نمرات اضطراب ،خصومت ،متغیرهای جمعیت‌شناختی تحقیق متغیر ،افکار پارانوئید ،نوجوانان هموفیلی گروه ،نوجوانان عادی ،الگوهای موفق ،گروه آزمایشی نوجوانان هموفیلی ،تأثیر ارائهء الگوهای موفق ،استان اصفهان ،گواه نوجوانان هموفیلی ،گروه نوجوانان هموفیلی ،میانگین نمرات

این پژوهش به بررسی تأثیر ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی هموفیلی بر میزان‌ اضطراب نوجوانان هموفیلی می‌پردازد.برای این منظور دو گروه از نوجوانان هموفیلی و یک گروه از نوجوانان عادی(هر گروه 25 نفر)به‌طور تصادفی انتخاب گردیدند.از هر سه گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون شامل چهار مقولهء اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید پرسشنامهء Scl-90-R به عمل آمد.علاوه بر آن اطلاعاتی دربارهء ویژگیهای جمعیت شناختی(دموگرافیک)و بیماری با استفاده از پرسشنامهء جمعیت‌شناسی جمع‌آوری شد.الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی هموفیلی در بین‌ پیش‌آزمون و پس‌آزمون به گروه آزمایشی نوجوانان هموفیلی ارائه شد و به گروه گواه‌ نوجوانان هموفیلی و عادی،هیچ اگلویی معرفی نگردید.داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS-9 تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها حاصل از تحلیل مانوا بود. پس از بررسی،متغیرهای کنترل نتایج نشان داد که در پیش‌آزمون میانگین نمرات‌ اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی و عادی تفاوت‌ معنی‌داری نداشت،اما در پس‌آزمون بعد از ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی‌ هموفیلی میانگین نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری‌ کمتر از گروههای گواه نوجوانان هموفیلی و عادی بود( P-830/0 ).از بین متغیرهای‌ جمعیت شناختی تحقیق متغیر سن،رابطه‌ای معنی‌دار و مثبت با اضطراب،افسردگی، خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی نشان داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.