Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان

نویسنده: ؛

تابستان 1380 - شماره 8 (10 صفحه - از 69 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : مدیران مدارس ابتدایی شهر ،مدارس ابتدایی شهر اصفهان ،نقش نظارتی مدیران مدارس ،بررسی نقش نظارتی مدیران ،مدارس ابتدایی ،مدیران مدارس ،مدیران مدارس ابتدایی ،شهر اصفهان ،مدارس ابتدایی شهر ،نقش نظارتی مدیران ،مدیران با مدرک تحصیلی ،نظارتی مدیران مدارس ،برنامه‌های ضمن خدمت معنادار ،بررسی نقش نظارتی ،مدیران مرد به معلمان ،کمک مربوط به مدیران ،برنامه‌های ضمن خدمت ،ابتدایی ،ارزشیابی آموزش ،نقشهای نظارتی ،مرد به معلمان کمک ،نظرات مدیران با مدارک ،مدرک تحصیلی ،طراحی آموزش و تدریس ،نظارتی مدیران ،برنامه‌های ضمن خدمت تفاوت ،نظرات مدیران با توجه ،کمک در خصوص طراحی ،ادارهء کلاس ،نظارتی بیش از سطح

این پژوهش به منظور بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان‌ است.در این رابطه نقش نظارتی مدیران در 5 زمینهء(طراحی آموزش و تدریس، اجرای آموزش،ارزشیابی آموزش،ادارهء کلاس و برنامه‌های ضمن خدمت)مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری،پرسشنامهء محقق ساخته حاوی 21 سؤال بسته‌پاسخ براساس طیف‌ پنج درجه‌ای لیکرت است.اعتبار پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ‌ 83 درصد برآورد شد.جامعهء آماری،کلیهء مدیران زن و مرد شاغل در مدارس‌ ابتدایی نواحی پنجگانهء شهر اصفهان بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای‌ متناسب با حجم،175 مدیر(89 مرد و 86 زن)به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات،از روشهای آماری توصیفی و استباطی‌ (آزمونهای t تک متغیره، t با دو گروه مستقل،تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل‌ واریانس عاملی)استفاه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیران مدارس ابتدایی در هریک از نقشهای‌ نظارتی بیش از سطح متوسط به معلمان کمک می‌کنند.همچنین بین نظرات مدیران‌ زن و مرد در زمینه‌های اجرای آموزش،ارزشیابی آموزش و برنامه‌های ضمن خدمت‌ تفاوت معناداری وجود دارد.به عبارتی مدیران زن معتقدند که بیشتر از مدیران مرد به‌ معلمان کمک کرده‌اند.مقایسهء میانگین نظرات مدیران با توجه به سوابق خدمت نشان‌ می‌دهد که بیشترین کمک در خصوص طراحی آموزش از طرف مدیران با سابقهء خدمت 25-21 سال به بالا بوده است.تفاوت مشاهده شده بین نظرات مدیران با مدارک تحصیلی مختلف در زمینهء ادارهء کلاس و برنامه‌های ضمن خدمت معنادار بود.به عبارتی کمترین کمک مربوط به مدیران با مدرک تحصیلی لیسانس و بیشترین‌ کمک مربوط به مدیران فوق دیپلم بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.