Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین منبع کنترل و تمایل به انتخاب سبکهای مدیریت لیکرت در دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 11 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : انتخاب سبکهای مدیریتی لیکرت، مدیران، سبک مدیران، دانشجویان، سبکهای مدیریت لیکرت در دانشجویان، منبع کنترل، مدیریت لیکرت در دانشجویان مدیریت، انتخاب سبکهای مدیریتی استبدادی، سبکهای مدیریت استبدادی بهره‌کش، تمایل به انتخاب، استبدادی، پرسشنامه، پرسشنامه منبع کنترل درونی، مشاوره‌ای، منبع کنترل و تمایل، بررسی رابطه سبکهای مدیریت مدیران، مشارکتی، انتخاب سبکهای مدیریتی مشارکتی، منبع کنترل درونی، تعداد واحدهای تخصصی، رابطه، دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه، تعداد واحدهای تخصصی مدیریت، سن دانشجویان با تمایل، تحقیق، منبع کنترل افراد با تمایل، منبع کنترل افراد درونی‌تر، رابطه مثبت و معنی‌داری، سبک مدیریتی استبدادی لیکرت، انتخاب سبک رهبری مشاوره‌ای وجود

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین چگونگی رابطه بین متغیر روان‌شناختی- شخصیتی«منبع کنترل»دانشجویان رشته مدیریت صنعتی با«تمایل آنها به انتخاب سبکهای مدیریت لیکرت»انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان سال سوم و چهارم رشته مدریریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه بود.نمونه تحقیق 200 نفر از دانشجویان بودند که به طور تصادفی ساده از فهرست اسامی دانشجویان انتخاب شدند.پرسشنامه محقق ساخته تمایل به انتخاب سبکهای مدیریتی لیکرت(که پایایی آن پس از اجرا بر روی 21 نفر مناسب تشخیص داده شد)به همراه پرسشنامه منبع کنترل درونی-بیرونی راتر و پرسشنامه جمعیت‌شناختی(دموگرافیک)تحقیق شامل سؤالاتی درباره سن دانشجویان و تعداد واحدهای تخصصی که دانشجو گذرانده است به آزمونیها داده شد.پس از اینکه آزمودنیهای پرسشنامه را تکمیل کردند، داده‌ها استخراج و با استفاده از تحلیل رگرسیون و با نرم‌افزار کامپیوتری 9 SSPS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان داد که رابطه معنی‌دار و مثبتی بین داشتن منبع کنترل درونی و تمایل به انتخاب سبک رهبری مشاوره‌ای وجود داشت(04/0 P ).همچنین رابطه مثبت و معنی‌داری بین سن دانشجویان با تمایل آنها به انتخاب سبکهای مدیریت مشاوره‌ای(04/0 P )و مشارکتی(000/0 P )وجود داشته است.همچنین رابطه بین منبع کنترل افراد با تمایل آنها انتخاب به سبکهای مدیریت استبدادی بهره‌کش، استبدادی خیرخواهانه و مشارکتی معنی‌دار نبوده است.همین‌طور رابطه بین سن دانشجویان با تمایل آنها به انتخاب سبکهای مدیریتی استبدادی بهره‌کش و استبدادی خیرخواهانه و رابطه بین تعداد واحدهای تخصصی که دانشجویان گذارنده‌اند با هیچ‌یک از چهار سبک مدیریتی گفته شده معنی‌دار نبوده است. .

خلاصه ماشینی: "پرسشنامه محقق ساخته تمایل به انتخاب سبکهای مدیریتی لیکرت(که پایایی آن پس از اجرا بر روی 21 نفر مناسب تشخیص داده شد)به همراه پرسشنامه منبع کنترل درونی-بیرونی راتر و پرسشنامه جمعیت‌شناختی(دموگرافیک)تحقیق شامل سؤالاتی درباره سن دانشجویان و تعداد واحدهای تخصصی که دانشجو (1)کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. دانستن اطلاعات علمی درباره تمایلات دانشجویان به هریک از سبکهای مدیریتی موجود و بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای جمعیت‌شناختی و شخصیتی(مانند منبع کنترل)آنها با این تمایلات کمک مؤثری به شناخت وضعیت کنونی و وضعیت آینده مدیریت کشور خواهند نمود. بنابراین با هدف یافتن روابط موجود بین ویژگی شخصیتی منبع کنترل دانشجویان، سن دانشجویان و اطلاعات تخصصی مدیریتی آنها در این تحقیق فرضیه‌های زیر مطرح شد:فرضیه اول:رابطه معنی‌داری بین منبع کنترل و تمایل به انتخاب سبک مدیریتی استبدادی بهره‌کش وجود دارد. روش تجزیه و تحلیل آماری‌3جهت یافتن رابطه بین منبع کنترل دانشجویان و تمایل آنها به انتخاب سبکهای مدیریتی لیکرت و همچنین جهت یافتن رابطه بین متغیر سن و تعداد واحدهای تخصصی مدیریت که دانشجویان گذرانده‌اند با سبکهای مدیریتی لیکرت نیز از تحلیل رگرسیون چند متغیره‌(به تصویر صفحه مراجعه شود)استفاده شده است. بحث و نتیجه‌گیری‌3انتظار می‌رفت گذراندن دروس تخصصی مدیریت و آشنایی با نقاط ضعف و قوت نظریه‌های مختلف مدیریت در دانشجویان باعث گردد آنها با داشتن دیدگاهی علمی از بین نظریه‌های مختلف مدیریتی لیکرت سبکهای برتری مانند سبک مشارکتی و مشاوره‌ای را انتخاب نمایند، اما یافته‌های این تحقیق نشان داد که گذراندن واحدهای تخصصی بیشتر مدیریت نتوانسته است چنین رابطه معنی‌داری را با سبکهای مدیریتی و مشاوه‌ای و مشارکتی و همین‌طور منبع کنترل نشان دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.