Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین منبع کنترل و تمایل به انتخاب سبکهای مدیریت لیکرت در دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1380 - شماره 10 (14 صفحه - از 11 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : انتخاب سبکهای مدیریتی لیکرت ،تمایل به انتخاب سبک ،سبکهای مدیریتی ،سبکهای مدیران ،سبکهای مدیریتی لیکرت ،مدیریت لیکرت در دانشجویان ،انتخاب سبکهای مدیریتی ،تمایل به انتخاب ،منبع کنترل ،انتخاب سبکهای مدیریتی مشاوره‌ای ،مدیریتی لیکرت ،منبع کنترل درونی ،انتخاب سبکهای مدیریتی استبدادی ،سن دانشجویان با تمایل ،سبکهای مدیریت استبدادی بهره‌کش ،لیکرت ،سبکهای مدیریتی مشارکتی ،انتخاب سبک ،سبکهای مدیریتی استبدادی ،مدیریتی استبدادی ،انتخاب سبکهای مدیریتی مشارکتی ،مدیریت مشارکتی ،مشارکتی ،کنترل درونی ،منبع کنترل و تمایل ،استبدادی ،رابطه مثبت و معنی‌داری ،سبکهای مدیریتی لیکرت وجود ،مدیریت مشاوره‌ای ،سن دانشجویان

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین چگونگی رابطه بین متغیر روان‌شناختی- شخصیتی«منبع کنترل»دانشجویان رشته مدیریت صنعتی با«تمایل آنها به انتخاب سبکهای مدیریت لیکرت»انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان سال سوم و چهارم رشته مدریریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه بود.نمونه تحقیق 200 نفر از دانشجویان بودند که به طور تصادفی ساده از فهرست اسامی دانشجویان انتخاب شدند.پرسشنامه محقق ساخته تمایل به انتخاب سبکهای مدیریتی لیکرت(که پایایی آن پس از اجرا بر روی 21 نفر مناسب تشخیص داده شد)به همراه پرسشنامه منبع کنترل درونی-بیرونی راتر و پرسشنامه جمعیت‌شناختی(دموگرافیک)تحقیق شامل سؤالاتی درباره سن دانشجویان و تعداد واحدهای تخصصی که دانشجو گذرانده است به آزمونیها داده شد.پس از اینکه آزمودنیهای پرسشنامه را تکمیل کردند، داده‌ها استخراج و با استفاده از تحلیل رگرسیون و با نرم‌افزار کامپیوتری 9 SSPS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان داد که رابطه معنی‌دار و مثبتی بین داشتن منبع کنترل درونی و تمایل به انتخاب سبک رهبری مشاوره‌ای وجود داشت(04/0 P ).همچنین رابطه مثبت و معنی‌داری بین سن دانشجویان با تمایل آنها به انتخاب سبکهای مدیریت مشاوره‌ای(04/0 P )و مشارکتی(000/0 P )وجود داشته است.همچنین رابطه بین منبع کنترل افراد با تمایل آنها انتخاب به سبکهای مدیریت استبدادی بهره‌کش، استبدادی خیرخواهانه و مشارکتی معنی‌دار نبوده است.همین‌طور رابطه بین سن دانشجویان با تمایل آنها به انتخاب سبکهای مدیریتی استبدادی بهره‌کش و استبدادی خیرخواهانه و رابطه بین تعداد واحدهای تخصصی که دانشجویان گذارنده‌اند با هیچ‌یک از چهار سبک مدیریتی گفته شده معنی‌دار نبوده است. .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.