Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اختلال هیپوکندریا در شهرستان اهواز

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : خودبیمارانگاری ،سنجش اختلال خودبیمارانگاری ،خودبیمارانگار ،اختلال خودبیمارانگاری ،ساخت و اعتباریابی ،آزمون خودبیمارانگاری اهواز ،خودبیمارانگار تشخیص داده ،خودبیمارانگاری اهواز AHT ،سنجش اختلال ،ضریب همبستگی ،اهواز ،خودبیمارانگار تشخیص ،خودبیمارانگاری موسوم به آزمون ،آزمون خودبیمارانگاری ،عاملی در شهرستان اهواز ،AHT ،تحلیل عاملی ،ضریب پایایی ،بیمارستانهای شهرستان اهواز ،شهرستان اهواز ،اجرای پژوهش حاضر ساخت ،همسانی درونی ،ساخت مقیاس ،سنجش خودبیمارانگاری ،ضریب همسانی درونی ،خودبیمارانگار معرفی ،آزمون دو گروه ،استفاده از آزمون ،تحلیل عوامل داده‌ها ،اقدام به ساخت مقیاسی

هدف از اجرای پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی آزمونی مناسب برای سنجش اختلال خودبیمارانگاری(هیپوکندریا)با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی در شهرستان اهواز بود، به همین دلیل از بین کلیه بیمارستانهای شهرستان اهواز 12 بیمارستان به صورت تصادفی ساده انتخاب شد.نمونه از بین بیماران سرپایی که به آن مراکز مراجعه می‌کردند و به نظر پزشک معالج، خودبیمارانگار تشخیص داده می‌شدند، انتخاب گردید.تعداد 120 نفر را پزشکان معالج به عنوان خودبیمارانگار معرفی کردند ولی فقط 57 بیمار طبق نظر روانپزشک ملاکهای خودبیمارانگاری‌ DSMIV داشتند، لذا همین تعداد به عنوان نمونه انتخاب شدند.میانگین سنی این افراد 95/58 بود.17 نفر(8/29)مرد و 40 نفر(2/70)زن بودند.در اولین گام تحقیق، بر اساس متون معتبر روان‌شناسی و روان‌پزشکی 74 ماده برای سنجش اختلال خودبیمارانگاری تهیه شد که 29 ماده آن در مراحل مختلف تحلیل‌های آماری داده‌ها حذف گردید.تحلیل عوامل داده‌ها نشان داد که 35 ماده روی عامل یک و 10 ماده روی عامل 2 قرار 1 گرفته‌اند و بدین ترتیب مقیاس 45 ماده‌ای خودبیمارانگاری موسوم به آزمون خودبیمارانگاری اهواز AHT ساخته شد.عامل اول تحت عنوان شکایتهای بدنی و اشتغالات ذهنی و عامل دوم ترس و نگرانی نام گرفت.ضریب پایایی 8633/0، ضریب همسانی درونی 9002/0 و ضریب بازآزمایی بعد از 6 هفته 677/0 به دست آمد که همگی در سطح 001/0 معنی‌دار بودند.برای ارزیابی اعتبار AHT از دو روش استفاده شد:1-اجرای همزمان آن با پرسشنامه‌ MMPI ، که ضریب همبستگی آن 4849/0 به دست آمد که در سطح 001/0 معنی‌دار بود.2-اعتبار افتراقی؛این آزمون قادر شد بین 57 نفر از افرادی که دارای خودبیمارانگاری بودند و 1200 نفر که چنین اختلالی نداشتند در سطح 001/0 و با استفاده از آزمون‌ t دو گروه مستقل تمایز قایل شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.