Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و انگیزش به کار از دیدگاه معلمان ورزش (زن) شهر شیراز

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : انگیزش به کار معلمان ،دیدگاه معلمان ورزش ،فرهنگ سازمانی مدارس ،کار از دیدگاه معلمان ،کار معلمان ورزش ارتباط ،کار معلمان ورزش ،مؤلفه فرهنگ سازمانی ،مؤلفه‌ها از دیدگاه معلمان ،شیراز ،شهرستان شیراز ،پرورش شهرستان شیراز ،نواحی چهارگانه آموزش ،آموزش و پرورش ،پرورش از دیدگاه معلمان ،مؤلفه تشویق و پاداش ،مؤلفه‌ها ،دیدگاه معلمان ورزش تفاوت ،انگیزش به کار نواحی ،آموزش و پرورش شهرستان ،مدارس و انگیزش ،تفاوت معنادار وجود ،مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی ،نواحی چهارگانه ،تحمل خطر ،تحمل خطر و هدایت ،پرسشنامه فرهنگ سازمانی ،انگیزش معلمان ،معلمان ورزش ،فرهنگ سازمانی ،انگیزش به کار

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و انگیزش به کار از دیدگاه معلمان ورزش(زن)شهرستان شیراز بوده است.روش تحقیق از نوع همبستگی است که به شیوه میدانی یا پیمایشی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه استاندارد شده است.جامعه آماری کلیه معلمان ورزش(زن)نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز در سال تحصیلی 81-80 بوده است که تعداد آنها 143 نفر و حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از این تحقیق عبارت‌اند از:-از ده مؤلفه فرهنگ سازمانی، سه مؤلفه تشویق و پاداش، تحمل خطر وهدایت به طور معناداری در افزایش انگیزش به کار معلمان ورزش(زن)تأثیر مثبت دارد که در سطح 05/0 P معنادار است.-از میان ده مؤلفه فرهنگ سازمانی عنصر کنترل از نظر ارتباط معنادار با سایر مؤلفه‌ها از دیدگاه معلمان ورزش(زن)در سطح پایین‌تری ارزیابی شده است. -از بین ده مؤلفه فرهنگ سازمانی در خصوص مؤلفه‌های خلاقیت، الگوی ارتباط، تحمل خطر، حمایت مدیریت و مسؤولیت‌پذیری بین نظرات معلمان ورزش(زن)نواحی چهارگانه در سطح 05/0 P تفاوت معنادار وجود دارد. -بین انگیزش به کار معلمان ورزش(زن)در نواحی مختلف در سطح 01/0 P تفاوت معنادار وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.