Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین نگرش دانش آموزان به ریاضیات با میزان موفقیت تحصیلی آنان در درس ریاضی دوره راهنمایی درشهراصفهان

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1381 - شماره 11 و 12 (10 صفحه - از 107 تا 116)

کلیدواژه ها : نگرش ،موفقیت تحصیلی ،ریاضیات ،دوره راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : درس ریاضی ،نسبت به درس ریاضی ،دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان ،موفقیت تحصیلی ،ریاضی با میزان موفقیت ،دوره راهنمایی شهر اصفهان ،پیشرفت تحصیلی ریاضی ،آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی ،نگرش دانش‌آموزان دوره راهنمایی ،پیشرفت تحصیلی ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،دوره راهنمایی ،نگرش‌سنج نسبت به درس ،میزان موفقیت تحصیلی ،موفقیت تحصیلی در درس ،تحصیلی ،دانش‌آموزان دوره راهنمایی ،ضریب همبستگی ،نگرش نسبت به ریاضی ،شهر اصفهان ،نگرش نسبت به درس ،نسبت به درس ،نگرش دانش‌آموزان ،نگرش دانش‌آموزان دوره ،ضرایب همبستگی ،دختر و پسر ،نگرش‌سنج ،ضریب همبستگی پیرسون فرضیه‌های پژوهش ،نمرات آزمودنی‌های ،ریاضی و موفقیت تحصیلی

به منظور بررسی رابطه نگرش دانش‌آموزان دوره راهنمایی نسبت به درس ریاضی با میزان موفقیت تحصیلی آنها در این درس، از میان جامعه آماری دانش‌آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در سال 80-1379 در دوره راهنمایی شهر اصفهان، یک نمونه 180 نفری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته نگرش‌سنج نسبت به درس ریاضی و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی در مورد آنها به اجرا درآمد.پس از استخراج نمرات آزمودنی‌ها در این دو آزمون با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.ضرایب همبستگی در سطح 01/0 p معنی‌دار و مثبت به دست آمدند و نشان دادند بین دو متغیر، نگرش نسبت به درس ریاضی و موفقیت تحصیلی در درس ریاضی در کل آزمودنی‌ها و در آزمودنی‌های دختر و پسر به طور جداگانه رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.همچنین عناصر سه‌گانه شناختی، عاطفی و رفتاری نگرش با متغیر پیشرفت تحصیلی همبستگی‌های مستقیم و معنی‌داری را نشان دادند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.