Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه اختلالات روان شناختی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در زنان نابارور و بارور

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 135 تا 147)

کلید واژه های ماشینی : زنان نابارور، میانگین نمرات زنان نابارور، راهبردهای مقابله با فشار روانی، زنان نابارور و بارور، روانی، گروه زنان نابارور و بارور، میانگین نمرات زنان بارور، نمرات زنان نابارور و بارور، نمرات زنان نابارور در مقایسه، مقایسه اختلالات روان‌شناختی

این پژوهش به بررسی و مقایسه اختلالات روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در زنان نابارور و بارور پرداخته است.جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سه ماهه دوم و سوم سال 1380 تشکیل می‌دادند.بدین منظور تعداد 40 زن نابارور و 40 زن بارور مراجعه‌کننده به بیمارستان به طور تصادفی انتخاب شدند و ویژگیهای روانی آنها با استفاده از پرسشنامه‌ SCL-09-R راهبردهای مقابله با فشار روانی از طریق پرسشنامه شیوه‌های مقابله با فشار روانی‌ CS-R مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت.ویژگیهای جمعیت‌شناختی آزمودنیها شامل وضعیت تحصیلی، وضعیت اقتصادی، سن، شغل، طول مدت ازدواج، طول مدت ناباروری با پرسشنامه جمعیت‌شناختی به دست آمد.داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل مانوا و به وسیله برنامه برنامه کامپیوتری SPSS-9 تجزیه و تحلیل شد.پس از بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی نتایج نشان داد بین میانگین نمرات زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور در 9 مقیاس پرسشنامه‌ SCL-09-R تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میزان شیوع فوبیا، افکار پارانوئید، خصومت، افسردگی، حساسیت بین فردی، وسواس و جسمی‌سازی، روان‌پریشی و اضطراب در زنان نابارور بیشتر از زنان بارور بود )P 0( .همچنین نتایج نشان دد که بی میانگین نمرات زنان نابارور و بارور در انتخاب راهبردهای مقابله مسأله‌مدار، هیجان مدار، با کارایی کمتر و غیر مؤثر نیز تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میانگین نمرات زنان بارور در زیر مقیاس راهبرد مسأله‌مدار به طور معنی‌داری بیشتر و در زیر مقیاسهای هیجان‌مدار، با کارایی کمتر و غیر مؤثر کمتر از میانگین نمرات زنان نابارور بود )P0/500( ).

خلاصه ماشینی:

"پس از بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی نتایج نشان داد بین میانگین نمرات زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور در 9 مقیاس پرسشنامه‌ SCL-09-R تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میزان شیوع فوبیا، افکار پارانوئید، خصومت، افسردگی، حساسیت بین فردی، وسواس و جسمی‌سازی، روان‌پریشی و اضطراب در زنان نابارور بیشتر از زنان بارور بود )P 0( . (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-نتایج تحلیل مانوای تأثیر عضویت گروهی زنان(نابارور و بارور) بر ویژگیهای روان‌شناختی و شیوه‌های مقابله با فشار روانی نتایج جدول 1 نشان می‌دهد که بین میانگین نمرات زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور در 9 مقیاس پرسشنامه‌ SCL-09-R تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میزان شیوع فوبیا، افکار پارانوئید، خصومت، افسردگی، حساسیت بین فردی، وسواس، جسمی‌سازی، روان‌پریشی و اضطراب در زنان نابارور بیشتراز زنان نابارور بود(0 P). بحث و نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات زنان نابارور و زنان بارور در انتخاب راهبردهای مقابله مسأله‌مدار، هیجان‌مدار، کمتر مفید و غیر مؤثر نیز تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات زنان بارور در زیر مقیاس راهبرد مسأله‌مدار به طور معناداری بیشتر و در زیرمقیاسهای هیجان‌مدار، با کارایی کمتر، غیر موثر کمتر از میانگین نمرات زنان نابارور بود، علی‌رغم جست و جوی، پژوهشگر تحقیقی مشابه این بخش پژوهش، جهت مقایسه نیافته است. همچنین، نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور در نه مقیاس پرسشنامه SCL-09-R تفاوت معناداری وجود دارد و میزان شیوع فوبیا، افکار پارانوئید، خصومت، افسردگی، حساسیت بین فردی، وسواس، جسمی‌سازی، روان‌پریشی و اضطراب در زنان نابارور بیشتر از زنان بارور بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.