Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع احساس شوخ طبی و رابطه آن با عوامل جمعیت شناختی در افراد عادی شهرستان اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1382 - شماره 15 (10 صفحه - از 89 تا 98)

کلیدواژه ها : شوخ‌طبعی ،سن ،تحصیلات ،وضعیت اقتصادی ،جنسیت

کلید واژه های ماشینی : شوخ‌طبعی ،احساس شوخ‌طبعی ،بررسی رابطه احساس شوخ‌طبعی ،احساس شوخ‌طبعی با وضعیت ،شوخ‌طبعی با وضعیت اقتصادی ،پرسشنامه‌های احساس شوخ‌طبعی ،رابطه میان احساس شوخ‌طبعی ،رضایت از زندگی ،وضعیت اقتصادی ،رابطه احساس شوخ‌طبعی ،شوخ‌طبعی مردان و زنان ،هدف مقایسه احساس شوخ‌طبعی مردان ،شوخ‌طبعی زنان و مردان تفاوت ،احساس شوخ‌طبعی و سن ،شوخ‌طبعی با سن ،شوخ‌طبعی و وضعیت اقتصادی ،احساس شوخ‌طبعی و وضعیت ،مردان تفاوت معنی‌داری وجود ،شوخ‌طبعی با احساس ،عوامل جمعیت‌شناختی ،فرضیه‌های پژوهش ،احساس شوخ‌طبعی زنان ،مردان و زنان ،فرضیه‌های پژوهش استفاده ،درصد واریانس نمرات شوخ‌طبعی ،رابطه معنی‌داری وجود ،معنی‌داری ،جمعیت‌شناختی ،زنان و بررسی رابطه ،شوخ‌طبعی و سن رابطه

این تحقیق با هدف مقایسه احساس شوخ‌طبعی مردان و زنان و بررسی رابطه احساس شوخ‌طبعی با وضعیت اقتصادی، سن و تحصیلات در شهر اصفهان، به مرحله اجرا درآمد.برای دستیابی به اهداف پژوهش، 160 شرکت کننده (80 مرد و 80 زن)به صورت نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های احساس شوخ‌طبعی(که پژوهشگر ساخته بود)و جمعیت شناختی شامل پرسشنامه‌هایی درباره سن، وضعیت اقتصادی و تحصیلات در مورد آنها اجرا گردید.بر پایه مطالعات مقدماتی، ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ)پرسشنامه احساس شوخ‌طبعی پس از حذف پرسشها 87/0 به دست آمد.فرضیه‌های پژوهش بدین شرح تنظیم گردیده بود؛میان احساس شوخ‌طبعی با سن، وضعیت اقتصادی و تحصیلات رابطه وجود دارد.از تحلیل کواریانس و تحلیل رگرسیون برای بررسی فرضیه‌های پژوهش استفاده به عمل آمد.در بررسی رتبه‌های درصدی افراد تحت مطالعه نتایج حاصل نشان داد، کسانی که دارای نمره 41 یا کمتر هستند درای رتبه 10 درصدی می‌باشند که در زمره افراد بسیار جدی محسوب می‌شوند و در مقابل کسانی که نمرات 73 و بالاتر کسب می‌کنند درای رتبه 90 درصدی می‌باشند که در زمره افراد بسیار شوخ‌طبع می‌باشند.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میان احساس شوخ‌طبع مردان و زنان تفاوت معنی‌داری(08/0 P )وجود ندارد.ولی بین احساس شوخ‌طبعی و سن(31/0 2^ eta و 02/0 P )و نیز بین احساس شوخ‌طبعی و وضعیت اقتصادی(02/0 2^ eta و 05/0 P )رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد.رابطه میان احساس شوخ‌طبعی و تحصیلات (79/0 P )معنی‌دار نبود.بر پایه یافته‌های فرعی بین احساس شوخ‌طبعی با احساس خوشی و رضایت از زندگی به ترتیب(08/0 2^ eta و 0 P )و (11/0 2^ eta و 0 P )رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.