Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه پرخاشگری آشکار و ارتباطی با سازگاری عاطفی- اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 16 (13 صفحه - از 113 تا 125)

کلیدواژه ها : پرخاشگری ،سازگاری عاطفی-اجتماعی ،دانش‌آموزان دختر و پسر

کلید واژه های ماشینی : پرخاشگری آشکار ،پرخاشگری آشکار و ارتباطی ،مقیاس مربوط به همسالان ،مقیاس مربوط به معلم ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،سازگاری عاطفی ،دختر و پسر ،گویه ،پرخاشگری ارتباطی ،ابزار مربوط به معلم ،دانش‌آموز از پرخاشگری آشکار ،پرخاشگری آشکار پسران ،دانش‌آموزان از پرخاشگری ،پرخاشگری ارتباطی دختران ،همسالان دو گویه ،ارزیابی معلم و دانش‌آموز ،رفتارهای پرخاشگری آشکار ،همسالان ،ضرایب همبستگی ،اجتماعی دانش‌آموزان ،دختران و پرخاشگری ارتباطی ،مقیاس همسالان ،معلم و دانش‌آموز ،مقیاس پرخاشگری آشکار ،کریک ،پرخاشگری ارتباطی و آشکار ،باسازگاری عاطفی ،سنجش‌سازگاری عاطفی ،همسالان هر ،روش تحلیل عامل استفاده

هدف از این پژوهش بررسی پرخاشگری(ارتباطی)و رابطه آن باسازگاری عاطفی-اجتماعی دانش‌آموزان بود.بدین منظور 243 دانش‌آموز دختر و پسر(121 پسر و 122 دختر)سال چهارم ابتدایی دبستانهای دولتی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند.برای سنجش‌سازگاری عاطفی-اجتماعی آزمودنیها از دو مقیاس مربوط به معلم و دانش‌آموز استفاده شد.هر یک از این دو مقیاس دارای چهار زیر مقیاس، پرخاشگری ارتباطی، پرخاشگری آشکار، رفتار جامعه پسند و احساس افسردگی بود.علاوه بر این مقیاس مربوط به همسالان دو گویه برای جامعه سنجی مثبت و منفی و مقیاس مربوط به معلم یک گویه برای ارزیابی میزان محبوبیت دانش‌آموزان داشت.به منظور تعیین ساختار عاملی این دو ابزار، از روش تحلیل عامل استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد در مقیاس همسالان هر 4 عامل پیش‌بینی شده از هم تفکیک شدند، اما در ابزار مربوط به معلم دو رفتار پرخاشگری آشکار و ارتباطی از هم قابل تشخیص نبودند و فقط سه عامل از هم تفکیک شدند. برای تعیین پایایی این دو مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شدونتایج نشانه پایایی مطلوب و قابل قبول هر دو ابزار بود.نتایج تحقیق به قرار زیر بود:1-بین پرخاشگری آشکار و ارتباطی وسازگاری عاطفی-اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد.2-پرخاشگری آشکار پسران به طور معنی‌دار بیشتر از دختران و پرخاشگری ارتباطی دختران به طور معنی‌داری بیشتر از پسران است.3-بین ارزیابی معلمان و دانش‌آموزان از پرخاشگری، آشکار و ارتباطی همبستگی معنی‌دار وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.