Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش رویدادهای فشارزای زندگی دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان اهواز

نویسنده:

کلیدواژه ها : رویدادهای فشارزای زندگی نوجوانان ،مقیاس سنجش رویدادهای فشارزای زندگی نوجوانان ،فشارزاهای تحصیلی ،فشارزاهای غیر تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : رویدادهای فشارزای زندگی دانش‌آموزان ،سنجش رویدادهای فشارزای زندگی ،رویدادهای فشارزای زندگی ،رویدادهای فشارزای زندگی نوجوانان ،مقیاس رویدادهای فشارزای زندگی ،رویدادهای فشارزای ،دانش‌آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان اهواز ،فشارهای روانی ،زندگی دانش‌آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان ،فشارزای زندگی ،مقیاس سنجش رویدادهای فشارزای ،فشارزای زندگی نوجوانان ،فشارزاهای غیر تحصیلی ،شهرستان اهواز ،فشارزای ،فشارزاهای تحصیلی ،دبیرستانهای شهرستان اهواز ،عوامل فشارزای غیر تحصیلی ،فشارزاهای ،فشارزاهای مؤثر بر دانش‌آموزان ،تحصیلی ،ALEI ،فشارهای روانی غیر تحصیلی ،اهواز ،تحلیل عوامل ،فشارزاهای روانی ،پرورش شهرستان اهواز ،فشارزاهای روانی دانش‌آموزان ،پرسشنامه ALEI ،زندگی نوجوانان

هدف اصلی این تحقیق ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ای برای سنجش رویدادهای فشارزای زندگی دانش‌آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان اهواز بوده است.نمونه این پژوهش شامل 466 دانش‌آموز پسر پایه‌های مختلف در رشته‌های ریاضی، تجربی و علوم انسانی بوده که از طریق نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان نواحی آموزش و پرورش شهرستان اهواز انتخاب شدند.در اولین گام تحقیق، بر اساس نظرات دانش‌آموزان یک پرسشنامه مقدماتی 78 ماده‌ای مربوط به فشارزاهای مؤثر بر دانش‌آموزان تهیه شد.سپس با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش متعامد یک ساختار دو عاملی(23 ماده روی عامل اول یعنی فشارزاهای تحصیلی و 14 ماده روی عامل دوم یعنی فشارزاهای غیر تحصیلی)استخراج گردید.بدین ترتیب پرسشنامه 37ماده‌ای رویدادهای فشارزای زندگی دانش‌آموزان(نوجوان)ساخته شد که از ضرایب پایایی (بازآزمایی و همسانی درونی)رضایت بخشی برخوردار است.همچنین برای ارزیابی اعتبار مقیاس رویدادهای فشارزای زندگی نوجوانان( ALEI )علاوه بر روایی سازه(تحلیل عوامل)از اجرای همزمان پرسشنامه با خرده مقیاس شکایت جسمانی چک لیست‌90- CS پرسشنامه اضطراب عمومی‌ ANQ استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری حاصل از تحلیل عوامل نشان داد که با استفاده از پرسشنامه‌ ALEI به عنوان یک ابزار پایا و معتبر می‌توان به سنجش فشارزاها در دانش‌آموزان پرداخت و همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان نوجوان دبیرستانی در تجربیات یک سال گذشته خود با فشارهای روانی متعددی مواجه شده بود

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحلیل آماری حاصل از تحلیل عوامل نشان داد که با استفاده از پرسشنامه‌ ALEI به عنوان یک ابزار پایا و معتبر می‌توان به سنجش فشارزاها در دانش‌آموزان پرداخت و همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان نوجوان دبیرستانی در تجربیات یک سال گذشته خود با فشارهای روانی متعددی مواجه شده بود کلید واژه‌ها:رویدادهای فشارزای زندگی نوجوانان، مقیاس سنجش رویدادهای فشارزای زندگی نوجوانان، فشارزاهای تحصیلی، فشارزاهای غیر تحصیلی. خلاصه اینکه افت ضریب اعتبار در وارسی اعتبار در مواردی بیشتر خواهد بود که گروه نمونه کوچکتر باشد، تعداد ماده‌های اولیه کمتر باشد، با نسبت کمتری از ماده‌های اولیه انتخاب شود و در پژوهش حاضر مقیاس رویدادهای فشارزای زندگی به طور همزمان با مقیاس اضطراب عمومی (نجاریان، عطاری و مکوندی، 1374)و خرده مقیاس شکایت جسمانی(مقیاس 90- SCL به 110 دانش‌آموز که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند داده شد، که این افراد غیر از گروهی از آزمودنیها بودند که مبنای گزینش ماده‌های اولیه بوده‌اند. چون یافته‌های بدست آمده از پرسشنامه ساخته شده در پژوهش جاری(پرسشنامه رویدادهای فشارزای زندگی دانش‌آموزان)پس از تجزیه و تحلیل عملیات، تحلیل عوامل در ذیل دو عامل دسته بندی شدند و دو عامل قوی را تشکیل دادند که از نظر همبستگی‌های درونی مواد با خودشان و کل سؤال انتخاب شده 23 ماده ذیل عامل اول و 14 ماده ذیل عامل دوم قرار گرفتند و باقی مانده سؤالات پرسشنامه حذف گردید به این ترتیب هر دسته از موادی که در ذیل این دو عامل دسته‌بندی شده بودند با عنوان فشارهای روانی تحصیلی و فشارهای روانی غیر تحصیلی نامگذاری شدند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.