Skip to main content
فهرست مقالات

اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : اضطراب کامپیوتر ،ویژگیهای فردی(سن ،جنسو رشته تحصیلی) ،دانشجو

کلید واژه های ماشینی : اضطراب کامپیوتر ،مقیاس اندازه‌گیری اضطراب کامپیوتر ،پرسشنامه مقیاس اندازه‌گیری اضطراب کامپیوتر ،اندازه‌گیری سطح اضطراب کامپیوتر ،اضطراب کامپیوتر رابطه وجود ،رشته‌های تحصیلی ،میزان اضطراب کامپیوتر رابطه وجود ،اندازه‌گیری اضطراب کامپیوتر ،کار با کامپیوتر ،مقیاس اندازه‌گیری اضطراب ،میزان اضطراب کامپیوتر ،اضطراب کامپیوتر رابطه ،جنسیت و اضطراب کامپیوتر ،سطح اضطراب کامپیوتر ،دانشجویان رشته‌های تحصیلی ،اضطراب ریاضی ،تحصیلی ،کامپیوتر با اضطراب ریاضی ،سطح اضطراب ،اضطراب کامپیوتر با اضطراب ،میزان اضطراب ،پرسشنامه تجربه با کامپیوتر ،تجارب کار با کامپیوتر ،سن و جنسیت ،اهواز ،اندازه‌گیری اضطراب ،کامپیوتر در میان دانشجویان ،اهواز در سال تحصیلی ،دانشجویان دانشگاه ،دانشگاه شهید چمران اهواز

هدف از پژوهش حاضر بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با سن و جنسیت بوده است.به همین منظور از بین جامعه آماری که کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 82-81 بودند، 420 نفر (210 دختر و 210 پسر)به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده مقیاس اندازه گیری اضطراب کامپیوتر بوده است.این مقیاس یک ابزار خود سنجی 19 ماده‌ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است.بر اساس اهداف اصلی پژوهش فرضیه‌هایی مبنی بر اینکه بین سن و جنسیت و اضطراب کامپیوتر رابطه وجود دارد و همچنین بین اضطراب کامپیوتر در میان دانشجویان رشته‌هایی تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد، صورت بندی شده‌اند.در تجزیه و تحلیل داده‌ها که با استفاده از نرم افزار SPSS صورت *-این مقاله برگرفته از رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته روان شناسی می‌باشد. گرفته است از محاسبه میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، دو رشته‌ای نقطه‌ای، آزمون t ، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که بین سن و اضطراب رابطه معناداری‌وجود ندارد.همچنین بین ، جنسیت و اضطراب کامپیوترنیز رابطه معناداری به دست نیامد.سرانجام اینکه بین اضطراب کامپیوتر و رشته‌های تحصیلی مختلف‌تفاوت معناداری بدست آمد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.