Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک اسناد با افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

پاييز و زمستان 1383 - شماره 21 و 22 (32 صفحه - از 103 تا 134)

کلیدواژه ها : سبک اسناد ،افسردگی ،اضطراب ،احساس تنهایی

کلید واژه های ماشینی : رویدادهای مربوط به شکست ،سبک‌های اسنادی ،موفقیت به عوامل بیرونی ،موفقیت به عوامل ناپایدار ،شکست به عوامل کلی ،شکست به عوامل ،کنترل‌پذیری ،موفقیت به عوامل ،شکست به عوامل پایدار ،احساس تنهایی تبیین ،اسناد شکست ،ابعاد اسنادی پیش‌بینی‌کننده افسردگی ،کنترل‌پذیری با افسردگی ،شکست به عوامل کنترل ،موفقیت به عوامل کنترل ،میزان تغییرات ،احساس تنهایی ،اسناد شکست به عوامل ،ضریب همبستگی سبک اسناد شکست ،اسناد موفقیت به عوامل ،تفاوت ضریب همبستگی سبک اسناد ،رویدادهای مربوط به موفقیت ،اضطراب و احساس تنهایی ،سبک اسناد ،اسنادی ،سبک اسناد شکست ،سبک اسناد موفقیت ،ضریب همبستگی ،موفقیت به عوامل اختصاصی ،شکست به عوامل درونی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ابعاد اسنادی مکان، کلیت، پایداری و کنترل پذیری با افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی می‌پردازد.هدف اصلی این پژوهش تعیین ابعاد اسنادی پیش بینی کننده افسردگی اضطراب و احساس تنهایی در رویدادهای مربوط به موفقیت و شکست است.بدین منظور 303 دانشجوی دوره لیسانس روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، آزمون سنجش سبک اسنادی، آزمون افسردگی بک، آزمون اضطراب کتل و مقیاس احساس تنهایی(نسخه جدید نظر شده سوم)را تکمیل نمودند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون معنادار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی (آزمون‌ t همبسته)و رگوسیون چند متغیره با روش قدم به قدم تحلیل شدند. در بررسی فرضیه‌های پژوهش مبنی بر اینکه میزان تغییراتی که سبک اسناد شکست به عوامل درونی، کلی، پایدار و کنترل ناپذیر برای افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی تبیین می‌کندبیشتر از میزان تغییراتی است که سبک اسناد موفقعیت به عوامل بیرونی، اختصاصی ناپایدار و کنترل ناپذیر تبیین می‌کند.فقط فرضیه دوم مبنی بر اینکه میزان تغییراتی که سبک اسناد شکست به عوامل کلی برای افسردگی تبیین می‌کند بیشتر از میزان تغییراتی است که سبک اسناد موفقیت به عوامل اختصاصی تبیین می‌کند مورد تأیید قرار گرفت‌.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره باروش قدم به قدم نشان داد که بعد اسنادی کنترل پذیری در رویدادهای مربوط به موفقیت بعد اسنادی مکان در رویدادهای مربوط به شکست و بعد اسنادی کلیت در رویدادهای مربوط به موفقیت و شکست از جمله پیش بینی کننده‌های مهم افسردگی می‌باشند.بنا بر این بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان پیشنهاد کرد بعد کنترل پذیری را به مدل اسنادی افسردگی اضافه نمود. همچنین بعد اسنادی پایداری از اهمیت بیشری در اضطراب و احساس تنهایی برخوردار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.