Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حافظه آشکار و نهان کودکان مبتلا به نارسایی ویژه در یادگیری و کودکان عادی از طریق آزمونهای تصویری

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1383 - شماره 21 و 22 (14 صفحه - از 155 تا 168)

کلیدواژه ها : حافظه آشکار ،حافظه نهان ،دانش‌آموزان عادی 8 تا 11 ساله ،دانش‌آموزان دارای نارسایی ویژه 8تا 11 ساله

کلید واژه های ماشینی : نارسایی ویژه در یادگیری ،کودکان مبتلا به نارسایی ،حافظه آشکار ،نارسایی ویژه یادگیری ،کودکان عادی ،حافظه آشکار و نهان ،حافظه نهان ،تکالیف حافظه نهان تفاوت ،نارسایی ویژه ،حافظه آشکار تفاوت معناداری ،حافظه نهان تفاوت وجود ،حافظه نهان تفاوت معناداری ،یادگیری در تکالیف حافظه ،سطح بازشناسی حافظه آشکار ،بازشناسی حافظه آشکار تفاوت ،حافظه نهان تفاوت ،عادی ،عملکرد کودکان عادی ،یادگیری در سطح بازشناسی ،کودکان مبتلا ،یادآوری از حافظه آشکار ،تکالیف هدف و غیر هدف ،یادگیری و کودکان عادی ،بازشناسی حافظه آشکار ،یادگیری در تکالیف ،یادگیری در سطح یادآوری ،حافظه آشکار تفاوت ،ویژه یادگیری ،نهان کودکان ،یادگیری در حافظه

این پژوهش به منظور بررسی عملکرد حافظه آشکار و نهان(ضمنی)کودکان عادی و کودکان مبتلا به نارسایی ویژه در یادگیری انجام شده است.به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از مرکز اختلال یادگیری شهرستان کرج 25 دانش‌آموز 8 تا 11 ساله(دوم تا پنجم دبستان)با روش نمونه‌گیری در دسترسی(به علت محدودیت دستری به کودکان دارای نارسایی ویژه یادگیری، جامعه آماری این گروه نیز 25 نفر در نظر گرفته شده است)و 30 دانش‌آموز عادی 8 تا 11 ساله با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی، انتخاب شدند.برای اندازه‌گیری حافظه آشکار و نهان از آزمون تکمیل تصاویر اقتباس شده از آزمون اصلی که اسنواد گراس و ویندرورت (1980)طراحی کردند، استفاده شده است.در این پژوهش سه فرضیه مبنی بر اینکه بین کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در حافظه آشکار (در دو سطح یادآوری و بازشناسی)و تکالیف هدف و غیر هدف در حافظه نهان تفاوت وجود دارد و همچنین بین کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در تکالیف حافظه نهان تفاوت وجود ندارد، مد نظر بوده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌ t نمونه‌های مستقل(برای فرضیه اول و سوم)و آزمون‌ t نمونه‌های همبسته(وابسته)مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل حاکی از آن بود که بین عملکرد کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در تکالیف حافظه نهان تفاوت معناداری(و 02/0- 53t ) وجود ندارد.اما بین عملکرد کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در تکالیف هدف و غیر هدف به طور کلی تفاوت معنا داری(و 43/68- 54t )به دست آمد.همچنین بین عملکرد کودکان عادی با کودکان دارای نارسایی ویژه یادگیری در سطح یادآوری از حافظه آشکار تفاوت معناداری(82/7- 53t )به دست آمد، ولی بین عملکرد کودکان عادی و کودکان دارای نارسایی ویژه یادگیری در سطح بازشناسی حافظه آشکار تفاوت معناداری(و69/1 53t )به دست نیامد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.