Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 23 (10 صفحه - از 29 تا 38)

کلیدواژه ها : خودکارآمدی ،کارآفرینی ،خودکارآمدی کارآفرینی

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان ،مشاوره شغلی ،خودکارآمدی کارآفرینی ،افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان ،خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان ،تأثیر مشاوره شغلی ،کارآفرینی دانشجویان ،افزایش خودکارآمدی کارآفرینی ،دانشجویان دانشگاه اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،مشاوره شغلی گروهی ،شغلی ،پس‌آزمون در مورد هر ،جلسات مشاوره شغلی ،تأثیر مشاوره ،افزایش خودکارآمدی ،کارآفرینانه ،دانشجویان دانشگاه ،جلسات مشاوره ،گروه آزمایش ،مشاوره حرفه‌ای ،مرکز کارآفرینی دانشگاه ،تصادفی ،مراجعه‌کننده به مرکز کارآفرینی ،مرکز کارآفرینی ،مشاوره شغلی و حرفه‌ای ،پس‌آزمون ،گمارش تصادفی ،حرفه‌ای ،اجرای پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خودکار آمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان است.برای اجرای پژوهش 30 نفر از دانشجویان مراجعه کننده به مرکز کارآفرینی دانشگاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفره به‌عنوان گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند.آنگاه هر دو گروه با آزمون خودکارآمدی کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتند.این آزمون را پژوهشگر تهیه کرد و طی مراحلی روایی و پایایی آن محاسبه گردید.سپس گروه آزمایش در جلسات مشاوره شغلی گروهی به مدت 10 جلسه شرکت کردند و پس از اتمام جلسات گروه، پس‌آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد.فرضیه‌های تحقیق عبارت بودند از:1-مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش می‌دهد.2-بین افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داده که مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است(02/0 > P)و همچنین بین میزان افزایش خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.