Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین تعارضات زندگی زناشویی با سازگاری نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 39 تا 58)

کلیدواژه ها :

تعارضات زناشویی ،تعارضات خانوادگی ،ادراک کودکان از تعارضات بین فردی ،دختران مقطع راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : دختران مقطع راهنمایی شهر تهران، سازگاری نوجوانان دختر مقطع راهنمایی، نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر، سازگاری دختران راهنمایی شهر تهران، مقطع راهنمایی شهر تهران رابطه، سازگاری دختران مقطع راهنمایی شهر، میزان سازگاری دختران راهنمایی شهر، راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری، دختران راهنمایی شهر تهران رابطه، ادراک کودکان از تعارض بین‌فردی

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تعارضات خانوادگی(زناشویی)با سازگاری نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران بوده است.در این پژوهش نحوه ادراک، تفسیر و ارزیابی نوجوانان دختر از تعارضات خانوادگی مطرح بوده است.بر این اساس جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران تشکیل داده‌اند که از بین آنها 298 نفر بر اساس حجم مدارس با شیوه تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض بین فردی( CPIC )، پرسشنامه مخصوص والدین و پرسشنامه رفتار سازشی کودک بوده است.پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض بین فردی( CPIC )را دانش‌آموزان به صورت گروهی پاسخ دادند و پرسشنامه رفتار سازشی به منزل آنان فرستاده شد تا والدین به آن پاسخ دهند.فرضیه‌های پژوهش عبارت بودند از:بین سازگاری نوجوانان و ادراک آنها از ابعاد تعارض والدین رابطه وجود دارد.همچنین بین رفتار سازشی نوجوانان و شدت و فراوانی تعارضات خانوادگی رابطه وجود دارد.داده‌های پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی بررسی شد.در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از مجذور خی و V کرامر و ضریب توافق و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد که شدت تعارضات خانوادگی، تهدید دریافتی، سرزنش و تعارض سه‌گانه با سازگاری دختران مقطع راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری(05/0 P )وجود دارد، اما بین فراوانی تعارضات خانوادگی، قابل حل دیدن تعارضات، محتوای تعارضات، پایداری و کنار آمدن و مقابله مطلوب با سازگاری دختران مقطع راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری(05/0 P وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین مسأله و هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ادراکات نوجوانان دختر راهنمایی شهر تهران از تعارض بین فردی با سازگاری فردی آنها بوده است. فرضیه‌های پژوهش فرضیه اصلی:بین ادراکات نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران از تعارض بین فردی(خانوادگی)و سازگاری فردی آنها رابطه وجود دارد. روش پژوهش از آنجا که در این پژوهش بررسی رابطه بین تعارضات خانوادگی(زناشویی)با سازگاری دختران مقطع راهنمایی شهر تهران مد نظر بوده است، لذا از روش پژوهش همبستگی استفاده شده است. بدین ترتیب که از آنجا که پاسخ‌های والدین و امتیازات هر یک از دانش‌آموزان در پرسشنامه رفتار سازشی، به صورت ناسازگار، نیمه سازگار در آمده بود، امتیازات هر دانش‌آموز در (به تصویر صفحه مراجعه شود) زیر مقیاس‌های پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض بین فردی نیز به صورت طبقه‌ای در آمد و سپس برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از مجذور خی، V کرامر و ضریب توافق استفاده شد. بحث و نتیجه‌گیری بر اساس نتایج حاصل در این پژوهش مشخص گردید که بین فراوانی تعارضات خانوادگی، تعارضات قابل حل(قابل حل دانستن تعارضات)، محتوای تعارضات، پایداری و ثبات تعارضات، زندگی با والدین و کنار آمدن و مقابله مطلوب با تعارضات و میزان سازگاری دختران راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری(05/0 P در جدول 1، 3، 4، 8، 9، 10)وجود ندارد، اما بین شدت تعارضات خانوادگی، تهدید دریافتی از تعارضات خانوادگی، سرزنش و تعارض سه‌گانه با میزان سازگاری دختران رابطه معناداری(05/0 P در جدول 2، 5، 6، 7)به دست آمد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.