Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش حساسیت بر روحیه انتقادپذیری و مشارکت جویی مدیران

نویسنده: ؛

تابستان 1384 - شماره 24 (16 صفحه - از 85 تا 100)

کلیدواژه ها : گروه آموزش حساسیت ،انتقادپذیری ،مشارکت‌جویی

کلید واژه های ماشینی : روحیه انتقادپذیری و مشارکت‌جویی مدیران ،روحیه انتقادپذیری و مشارکت‌جویی ،انتقادپذیری و مشارکت‌جویی مدیران ،گروه آموزش حساسیت ،آموزش حساسیت ،روحیه انتقادپذیری ،آموزش حساسیت موجب افزایش روحیه ،تأثیر گروه آموزش حساسیت ،مشارکت‌جویی مدیران ،جلسات گروه آموزش حساسیت ،انتقادپذیری و مشارکت‌جویی ،مشارکت‌جویی ،انتقادپذیری ،افزایش در نمرات مشارکت‌جویی ،افزایش در نمرات انتقادپذیری ،ارزیابی کارکنان گروه آزمایش ،میانگین نمرات ارزیابی کارکنان ،حساسیت بر بهبود روحیه ،نمرات ارزیابی کارکنان ستادی ،روحیه مشارکت‌جویی ،شرکت در جلسات گروه ،افزایش روحیه مشارکت‌جویی مدیران ،افزایش روحیه انتقادپذیری مدیران ،بهبود روحیه انتقادپذیری ،گروه آزمایش ،گروه آموزش ،روحیه مشارکت‌جویی مدیران ،نمرات روحیه انتقادپذیری ،افزایش روحیه انتقادپذیری ،نمرات ارزیابی کارکنان

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر گروه آموزش حساسیت بر بهبود روحیه انتقادپذیری و مشارکت‌جویی مدیران مؤسسات صنعتی استان چهار محال و بختیاری بود.این پژوهش‌های شبه تجربی بود.نمونه مورد مطالعه شامل 16 مدیر بود که به صورت تصادفی پس از انتخاب در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.در گروه آزمایش، آموزش حساسیت با استفاده از مدل راجرز(1376)طی 7 جلسه 4 ساعته به مدیران ارئه شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته روحیه انتقادپذیری و مشارکت‌جویی مدیران بود.ضریب پایایی پرسشنامه پس از اجرای مطالعه مقدماتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس انتقادپذیری 74/0، روحیه مشارکت‌جویی 81/0 و برای کل آزمون 76/0 محاسبه شد.برای اطمینان از روایی مناسب پرسشنامه، علاوه بر اینکه از سازه‌های نظری قوی استفاده شد، روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید 3 نفر از استادان روان‌شناسی قرار گرفت.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که گروه آموزش حساسیت بر بهبود روحیه انتقادپذیری(004/0 P و 87/6- F )و مشارکت‌جویی (000/0 P و 68/9- F )مدیران مؤثر بوده است.ضریب اتا به ترتیب 69/0 و 74/0 به دست آمد.یعنی 69 درصد افزایش در نمرات انتقادپذیری و 74 درصد افزایش در نمرات مشارکت‌جویی ناشی از تأثیر آموزش حساسیت بوده است.همچنین با منتخبی از سؤالات پرسشنامه دیدگاه کارکنان ستادی به صورت پیش آزمون و پس آزمون نسبت به تغییرات مدیران ارزیابی شد.پایایی این پرسشنامه نیز پس از بررسی نمونه مقدماتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 69/0 محاسبه شد.نتایج به دست آمده از آزمون‌ t نیز نشان داد که تفاوت معناداری در ارزیابی کارکنان گروه آزمایش و گواه نسبت به تغییرات مدیران وجود داشته است(001/0 P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.