Skip to main content
فهرست مقالات

شیوع خودبیمارانگاری و رابطه آن با اضطراب، افسردگی و سایر ویژگیهای فردی در دانشجویان

نویسنده: ؛

پاييز 1384 - شماره 25 (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها : افسردگی ،اضطراب ،دانشجویان ،خود بیمارانگاری

کلید واژه های ماشینی : خودبیمارانگاری ،خودبیمارانگار ،آزمون خودبیمارانگاری اهواز ،دوران کودکی ،ضریب همبستگی ،دوران کودکی با خودبیمارانگاری ،آزمون افسردگی ،ضریب همبستگی پیرسون ،کودکی ،خودبیمارانگاری اهواز ،رابطه معناداری وجود ،درصد از واریانس خودبیمارانگاری ،خودبیمارانگاری و اضطراب ،شیوع خودبیمارانگاری ،دوران کودکی و خودبیمارانگاری ،افراد خودبیمارانگار ،روشهای آماری ضریب همبستگی ،درصد از دانشجویان ،متغیر جنسیت ،افسردگی در سطح ،بیماریهای دوران کودکی ،رابطه معناداری ،اهواز ،آزمون اضطراب ،خودبیمارانگاری و افسردگی ،خودبیمارانگاری تفاوت معناداری وجود ،نشانه‌های خودبیمارانگاری ،جسمی ،دانشجویان رابطه وجود ،معناداری وجود

هدف از پژوهش حاضر بررسی فراوانی خودبیمارانگاری در بین دانشجویان و رابطه آن با اضطراب، افسردگی و سایر ویژگیهای فردی مثل سن، جنسیت ترتیب تولد و...بود.به همین دلیل از بین کلیه دانش‌آموزان دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه تصادفی طبقه‌ای 800 دانشجو(400 مرد و 400 زن)از تمامی رشته‌های تحصیلی انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از: 1-آزمون خودبیمارانگاری اهواز( AHT )برای سنجش خود بیمارانگاری 2-آزمون افسردگی بک برای سنجش افسردگی 3-آزمون اضطراب کتل برای سنجش اضطراب.اعتبار و پایایی آزمونها محاسبه گردید که در سطوح معناداری بودند.داده‌ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که حدود 12 درصد از دانشجویان دارای خودبیمارانگاری هستند.همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین خودبیمارانگاری و اضطراب و افسردگی در سطح(01/0 P )رابطه معناداری وجود دارد.تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که افسردگی به تنهایی 25 درصد از واریانس خودبیمارانگاری را تعیین می‌کند و وقتی متغیر اضطراب به آن اضافه می‌شود این مقدار به 29 درصد می‌رسد، اما با اضافه شدن متغیر جنسیت اندکی افزایش می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.