Skip to main content
فهرست مقالات

شیوع خودبیمارانگاری و رابطه آن با اضطراب، افسردگی و سایر ویژگیهای فردی در دانشجویان

نویسنده: ؛

پاييز 1384 - شماره 25 (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها : خود بیمارانگاری ،اضطراب ،افسردگی ،دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : بیماریهای دوران کودکی ،رابطه معناداری ،اهواز ،آزمون اضطراب ،خودبیمارانگاری و افسردگی ،خودبیمارانگاری تفاوت معناداری وجود ،نشانه‌های خودبیمارانگاری ،جسمی ،دانشجویان رابطه وجود ،معناداری وجود ،خودبیمارانگاری ،خودبیمارانگار ،آزمون خودبیمارانگاری اهواز ،دوران کودکی ،ضریب همبستگی ،دوران کودکی با خودبیمارانگاری ،آزمون افسردگی ،ضریب همبستگی پیرسون ،کودکی ،خودبیمارانگاری اهواز ،رابطه معناداری وجود ،درصد از واریانس خودبیمارانگاری ،خودبیمارانگاری و اضطراب ،شیوع خودبیمارانگاری ،دوران کودکی و خودبیمارانگاری ،افراد خودبیمارانگار ،روشهای آماری ضریب همبستگی ،درصد از دانشجویان ،متغیر جنسیت ،افسردگی در سطح

هدف از پژوهش حاضر بررسی فراوانی خودبیمارانگاری در بین دانشجویان و رابطه آن با اضطراب، افسردگی و سایر ویژگیهای فردی مثل سن، جنسیت ترتیب تولد و...بود.به همین دلیل از بین کلیه دانش‌آموزان دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه تصادفی طبقه‌ای 800 دانشجو(400 مرد و 400 زن)از تمامی رشته‌های تحصیلی انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از: 1-آزمون خودبیمارانگاری اهواز( AHT )برای سنجش خود بیمارانگاری 2-آزمون افسردگی بک برای سنجش افسردگی 3-آزمون اضطراب کتل برای سنجش اضطراب.اعتبار و پایایی آزمونها محاسبه گردید که در سطوح معناداری بودند.داده‌ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که حدود 12 درصد از دانشجویان دارای خودبیمارانگاری هستند.همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین خودبیمارانگاری و اضطراب و افسردگی در سطح(01/0 P )رابطه معناداری وجود دارد.تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که افسردگی به تنهایی 25 درصد از واریانس خودبیمارانگاری را تعیین می‌کند و وقتی متغیر اضطراب به آن اضافه می‌شود این مقدار به 29 درصد می‌رسد، اما با اضافه شدن متغیر جنسیت اندکی افزایش می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.