Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقدماتی و بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 35 تا 56)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان دبیرستانی ،فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون ،بازداری رفتاری ،فعال‌سازی رفتاری ،پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن ،دانش‌آموزن راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی گری، پایایی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی، فرم کوتاه پرسشنامه گری، فرم کوتاه آزمون شخصیتی گری، پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه گری، پرسشنامه، ویلسون، پایایی فرم کوتاه پرسشنامه گری، گری، پایایی فرم کوتاه آزمون شخصیتی

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقدماتی و بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه آزمون شخصیتی گری-ویلسون بوده است.برای دستیابی به هدف پژوهش جامعه آماری متشکل از 600 دانش‌آموز(288 پسر و 312 دختر)راهنمایی و دبیرستانی شهر تهران، به شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون با 28 سؤال بوده که دو ویژگی شخصیتی با مبنای زیستی را که عبارت‌اند از نظام بازداری رفتاری و نظام فعال‌سازی رفتاری مورد سنجش قرار می‌دهد.برای بررسی پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ، برای بررسی روایی سازه از تحلیل عوامل و برای بررسی روایی همزمان از ضریب همبستگی بین فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون و پرسشنامه تواناییها و مشکلات گودمن استفاده شد. همسانی درونی پرسشنامه گری-ویلسون 68/0 به دست آمد.نتایج تحلیل عوامل با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش از نوع واریماکس شش عامل در پرسشنامه گری-ویلسون به دست داد که به ترتیب به نامهای تحمل ناکامی، مراقبت و احتیاط، تحمل و بردباری، آرامش، پایش هیجانی و هیجان‌خواهی نامگذاری شدند.در مجموع این شش عامل قادر به تبیین حدود 38 درصد از واریانس فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون(در دو بعد بازداری رفتاری و فعال‌سازی رفتاری)نشان داد که بازداری رفتاری با زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلالات اضطرابی از پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن(گزارش خود)دارای رابطه مثبت و معنادار است.همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بین فعال‌سازی رفتاری و زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلال سلوک(01/0 P و 46/0- r )دارای رابطه مثبت و معنادار است.در مجموع نتایج مؤید روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون است.

خلاصه ماشینی:

"ابزار مورد استفاده در پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون با 28 سؤال بوده که دو ویژگی شخصیتی با مبنای زیستی را که عبارت‌اند از نظام بازداری رفتاری و نظام فعال‌سازی رفتاری مورد سنجش قرار می‌دهد. در مجموع این شش عامل قادر به تبیین حدود 38 درصد از واریانس فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون(در دو بعد بازداری رفتاری و فعال‌سازی رفتاری)نشان داد که بازداری رفتاری با زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلالات اضطرابی از پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن(گزارش خود)دارای رابطه مثبت و معنادار است. در واقع این احتمال مطرح شده که نظام فعال‌ساز رفتاری به جای توجه و حساسیت به تنبیه به پاداشهای ناشی از رفتار و محیط حساس است، بنا بر این ممکن است در بسیاری شرایط توجه چندانی به تنبیه‌های موجود نشود و صرفا برای دستیابی به نتایجی که برای فرد پاداش دهنده هستند، عمل نماید(اسلوبودس کایا، 1999؛ویلسون، بارت و ایواواکسی، 1995؛ویلسون، بارت و گری، 1989؛ویلسون، گری و بارت، 1990). به لحاظ اهمیت روز افزون دیدگاههای زیستی-فیزیولوژیک در باب شخصیت و همچنین بر اساس دسترسی نداشتن به ابزار یا پرسشنامه معتبری که بتواند بر پایه یکی از نظریات زیستی-فیزیولوژیک اقدام به (1)- Behaviour inhibition system (2)- Behaviour activation system سنجش ابعاد شخصیتی نماید، هدف اصلی این پژوهش را بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی مقدماتی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون در دانش‌آموزان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستانی شهر تهران قرار دادیم. بر اساس تحقیقات اسلو بودس کایا و همکاران(2001)که در روسیه و بر روی نوجوانان با استفاده از فرم 28 سؤالی پرسشنامه گری-ویلسون انجام شده آلفای کرونباخ گزارش شده از سوی این محقیقان برای نظام فعال‌سازی رفتاری 67/0 و برای نظام بازداری رفتاری 64/0 بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.