Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقدماتی و بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون

نویسنده: ؛

پاييز 1384 - شماره 25 (22 صفحه - از 35 تا 56)

کلیدواژه ها : فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون ،بازداری رفتاری ،فعال‌سازی رفتاری ،پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن ،دانش‌آموزن راهنمایی ،دانش‌آموزان دبیرستانی

کلید واژه های ماشینی : فرم کوتاه پرسشنامه گری ،فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی ،پایایی فرم کوتاه پرسشنامه ،فرم کوتاه پرسشنامه ،گری ،نظام بازداری رفتاری ،ویلسون ،پرسشنامه شخصیتی گری ،بازداری رفتاری ،شخصیتی گری ،پایایی فرم کوتاه ،روایی و پایایی فرم ،فعال‌سازی رفتاری ،روایی و پایایی ،پرسشنامه گری ،نظام فعال‌سازی رفتاری ،بررسی روایی ،فرم کوتاه ،پرسشنامه شخصیتی ،گودمن ،نظام بازداری ،پرسشنامه کوتاه شخصیتی گری ،مشکلات گودمن استفاده ،رفتاری و نظام فعال‌سازی ،رفتاری با زیرمقیاس‌های روابط ،بررسی پایایی آزمون ،اختلالات اضطرابی ،سؤال ،رفتاری و فعال‌سازی رفتاری ،شخصیتی با مبنای زیستی

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقدماتی و بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه آزمون شخصیتی گری-ویلسون بوده است.برای دستیابی به هدف پژوهش جامعه آماری متشکل از 600 دانش‌آموز(288 پسر و 312 دختر)راهنمایی و دبیرستانی شهر تهران، به شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون با 28 سؤال بوده که دو ویژگی شخصیتی با مبنای زیستی را که عبارت‌اند از نظام بازداری رفتاری و نظام فعال‌سازی رفتاری مورد سنجش قرار می‌دهد.برای بررسی پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ، برای بررسی روایی سازه از تحلیل عوامل و برای بررسی روایی همزمان از ضریب همبستگی بین فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون و پرسشنامه تواناییها و مشکلات گودمن استفاده شد. همسانی درونی پرسشنامه گری-ویلسون 68/0 به دست آمد.نتایج تحلیل عوامل با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش از نوع واریماکس شش عامل در پرسشنامه گری-ویلسون به دست داد که به ترتیب به نامهای تحمل ناکامی، مراقبت و احتیاط، تحمل و بردباری، آرامش، پایش هیجانی و هیجان‌خواهی نامگذاری شدند.در مجموع این شش عامل قادر به تبیین حدود 38 درصد از واریانس فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون(در دو بعد بازداری رفتاری و فعال‌سازی رفتاری)نشان داد که بازداری رفتاری با زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلالات اضطرابی از پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن(گزارش خود)دارای رابطه مثبت و معنادار است.همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بین فعال‌سازی رفتاری و زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلال سلوک(01/0 P و 46/0- r )دارای رابطه مثبت و معنادار است.در مجموع نتایج مؤید روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.