Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی تغییر نگرش، آموزش ابراز وجود و ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 131 تا 152)

کلیدواژه ها :

اعتیاد ،دانش‌آموزان ،استرس ،مصون‌سازی روانی ،گرایش به مصرف ،تغییر نگرش ،ابراز وجود

کلید واژه های ماشینی : مصرف مواد مخدر، گرایش به مصرف مواد، گرایش به مواد مخدر، ایمن‌سازی در مقابل استرس، کاهش گرایش به مواد مخدر، کاهش گرایش به مصرف مواد، مواد مخدر در گروه ایمن‌سازی، گروه ایمن‌سازی در مقابل استرس، آموزش، مصرف مواد مخدر دانش‌آموزان دوره

هدف از این پژوهش تعیین و بررسی اثربخشی تغییر نگرش، آموزش ابراز وجود و ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کاهش گرایش به مصرف موادمخدر (تریاک و حشیش)در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود.جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 شهر اصفهان در سال تحصیلی 1382-1381 بود.روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای از ناحیه 4 آموزش و پرورش انتخاب شد.به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه گرایش به مصرف مواد استفاده شد.ضریب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)برابر با 90/0 محاسبه شد.روش استفاده شده در این پژوهش روش نیمه‌تجربی بود.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه گروهها از تحلیل مانوا( MANOVA )همراه با تحلیل کوواریانس( ANCOVA )استفاده شد.بر اساس فرضیه‌های پژوهش نتیجه‌گیری‌های زیر به دست آمد.1-در پس‌آزمون(پس از بررسی نمره‌های پیش‌آزمون)گرایش به مواد مخدر در گروه تغیر نگرش کمتر از گروه ابراز وجود کمتر از گروه گواه بود(0- P ). 3-در پس‌آزمون گرایش به مواد مخدر در گروه ایمن سازی در مقابل استرس کمتر از گروه گواه بود(0- P ).دیگر یافته‌های مرتبط با اثربخشی تغییر نگرش، آموزش ابراز وجود و ایمن‌سازی در مقابل استرس در پس‌آزمون و پیگیری در متن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین نتایج مقایسه‌ای زوجی نشان داد که در آزمون پیگیری(پس از بررسی نمره‌های پیش‌آزمون)گرایش به مصرف موادمخدر در گروه ایمن‌سازی در مقابل استرس به طور معناداری کمتر از گروه گواه بوده است (008/0- P )، بنا بر این فرضیه سوم در پس‌آزمون و آزمون پیگیری تأیید می‌گردد. نتایج جدول 6 نشان می‌دهد که در آزمون پیگیری هنوز هم به طور معناداری نمره‌های گرایش به مصرف موادمخدر در گروههای ابراز وجود(19/45- X ، 002/0- P )وجود دارد، بنا بر این ثبات شیوه‌های مصون‌سازی روانی در مقابل اعتیاد در درازمدت، باقی مانده و شیوه‌های ابرازوجود مورد تأیید قرار گرفته است(002/0- P ). با توجه به پژوهش‌های کارول(2000)، بالدینگ(1999)، انستیتو ملی سوءمصرف موادمخدر آمریکا، همین و ادگر(1997)، کناپ و همکاران(1976)، بوتوین و همکاران(1990)، لوپز و همکاران(1990)، سگال(1976)و بنیاد سلامتی و بازآموزی ترکیه و همچنین سموعی(1381)، آقابخشی(1380)، صرامی(1379)، رضایی‌زاده(1382)، کریمیان مارنانی(1377)، امیرپور(1376)و باقری مشخص شده است ه گرایش به موادمخدر بیشتر در دوره نوجوانی روی می‌دهد و این دوران به علت شرایط خاص فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی دورانی است که میزان استرس دریافتی زیاد است و احتمالا به همین دلیل میزان گرایش به مصرف موادمخدر در این دوران افزایش می‌یابد و در نتیجه استفاده از آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس می‌تواند استرس‌های این دوره را که منجر به تمایل به مصرف مواد می‌شود، کاهش دهد. نتایج جدولهای 6 و 7 نشان می‌دهد که در آزمون پیگیری به طور معناداری نمره‌های گرایش به مصرف موادمخدر در گروههای ابرازوجود(19/45- X ، 002/0- P )، ایمن‌سازی در مقابل استرس(83/45- X ، 008/0- P )پایین‌تر از گروه گواه مانده‌اند، اما گروه تغییر نگرش تفاوت پیشین را از دست داده است، هرچند هنوز تفاوت وجود دارد و نزدیک به معناداری مانده است(06/0- P و94/0-)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.