Skip to main content
فهرست مقالات

انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابع تقاضا برای پول در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (46 صفحه - از 1 تا 46)

کلیدواژه ها : ثبات ،لوکاس ،تقاضا برای پول ،خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی ،بلند مدت ،کوتاه مدت ،برونزائی

کلید واژه های ماشینی : پول ،نرخ ارز بازار سیاه ،تابع تقاضا ،تقاضا ،نرخ تورم ،رابطه نرخ ارز بازار سیاه ،بررسی ثبات ضرایب تابع تقاضا ،بررسی ثبات تابع تقاضا ،ثبات ،متغیر نرخ ارز بازار سیاه ،تولید ناخالص داخلی ،متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،متغیر ،تقاضای پول ،پارامترهای ،آزمون ،معادله نرخ ارز بازار سیاه ،تابع تقاضای پول ،نرخ تورم در تابع تقاضا ،برآورد ،بلند مدت ،پارامتر متغیر نرخ ارز بازار ،اقتصادی ،برآورد معادله نرخ ارز بازار ،لگاریتم متغیر نرخ ارز بازار ،ثبات پارامتر متغیرهای تولید ناخالص ،تابع تقاضای پول در ایران ،بازار سیاه با تقاضای پول ،ابربرونزائی نرخ ارز ،ابربرونزائی

لوکاس نشان داد هنگامی که مردم و کارگزاران براساس کلیه اطلاعات خود بهینه‌یابی می‌کنند، پارامترهای تخمین زده شده در یک الگو می‌توانند نسبت به تغییراتی ناشی از سیاستگزاریها واکنش نشان داده، بی‌ثبات گردند.اثر مهم این بحث برای مدل‌سازی در اقتصاد، تأکید بر لزوم بررسی امکان عدم ثبات ضرایب براورد شده در الگوها می‌باشد.در این راستا تحقیق حاضر به بررسی ثبات ضرایب تابع تقاضا برای پول در ایران در دوره 77-1340 می‌پردازد.برای این منظور از آزمونهای برونزائی و ابربرونزائی استفاده می‌گردد.روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها با استفاده از الگوی خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی‌ (LDRA) براورد می‌شود.در این مطالعه از دو تعیرف محدود() و گسترده()برای پول استفاده می‌گردد.نتایج نشان می‌دهد که در تابع تقاضای پول طبق انتظار کشش درآمدی مثبت و کشش تورمی منفی می‌باشد.رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که نمایانگر اثر جانشینی در ادبیات مربوط می‌باشد.به کارگیری آزمونهای برونزائی در تابع تقاضای پول در ایران حاکی از برونزائی ضعیف متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم است.همچنین ابربرونزائی تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم در تابع تقاضا برای ترازهای‌وتأیید می‌گردد؛اما ابربرونزائی نرخ ارز بازار سیاه فقط در تابع تقاضا برای تراز پولی‌پذیرفته می‌شود؛به عبارت دیگر، ضریب متناظر با نرخ ارز غیررسمی در تابع تقاضا برای‌ثابت نمی‌باشد و بنابراین نمی‌توان اکتفا لوکاس را در این خصوص رد نمود؛بنابراین سیاستگذاران پولی باید هنگام لحاظ کردن متغیر نرخ ارز غیررسمی در تابع تقاضا به این نکته مهم توجه نمایند.

خلاصه ماشینی:

"2-6-برونزائی متغیرهای مستقل در تابع تقاضا برای پول‌ همان طور که اشاره گردید، جهت آزمون برونزائی ضعیف، با اضافه کردن پسماندهای الگوهای برآورده شده از مدلهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم به تابع تقاضا برای پول و همچنین جهت آزمون ابربرونزائی با اضافه کردن این پسماندها و مربع آنها در تابع مذکور الگوهای به دست آمده تخمین زده شده و سپس مورد آزمون هم‌تجمعی قرار گرفته است. ضرایب مربوط به برآورد الگوی بلند مدت و تصحیح خطای ابربرونزائی نرخ تورم در جداول شماره(17)و(18)نشان داده شده است؛همانگونه که از این جداول مشاهده می‌شود، معنی‌داری ضریب مربع پسماند معادله نرخ تورم در هر دو الگوی بلند مدت و کوتاه مدت رد می‌شود؛از این رو ابربرونزائی متغیر نرخ تورم در تابع تقاضا برای تزارهای پولی‌ومورد پذیرش قرار می‌گیرد؛یعنی در تابع تقاضا برای پول، براساس هر دو تعریف آن، انتقاد لوکاس در مورد عدم ثبات پارامتر متغیر نرخ تورم موردی ندارد؛به‌ عبارت دیگر این پارامتر در طول زمان بدون تغییر باقی می‌ماند و بنابراین سیاستگذاران پولی می‌توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب تقاضا برای پول را تحت تأثیر قرار دهند. نتایج حاصل از آزمون برونزائی ضعیف سه متغیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم در تابع تقاضا برای ترازهای پولی‌ونشان می‌دهد هنگامی که پسماند هر یک از این متغیرها به تابع تقاضا برای پول اضافه می‌گردد، ضرایب آنها در بلند مدت و کوتاه مدت از نظر آماری معنی‌دار نباشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.