Skip to main content

تنیدگی والدینی و سلامت عمومی: پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال

پژوهش حاضر با بررسی ارتباط بین تنیدگی والدینی و سلامت عمومی‌ در مادران دارای فرزندان خردسال و آزمودن روی‌آورد ضربه‌گیر اشتغال در یک بافت پر تنیدگی حرفه‌ای(پرستاری)اجرا شد.بدین منظور گروه نمونه‌ای‌ به حجم 140 نفر(70 پرستار،70 خانه‌دار)از مادران شهر رشت با روشهای‌ نمونه‌گیری سهمیه‌ای(گروه پرستار)و در دسترس(گروه خانه‌دار)انتخاب‌ شدند.ابزارهای پژوهش شاخص تنیدگی والدینی (PSI) ،پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ) و یک پرسشنامه حاوی گزاره‌هایی برای کنترل برخی از متغیرهابودند.آزمودنیها در دو نوبت ابتدا به شاخص تنیدگی والدینی پاسخ‌ دادند و سپس پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کردند.نتابج نشان دادند که بین میزان سطوح تنیدگی والدینی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد،اما تفاوت بین میزان سلامت عمومی دو گروه فقط در زیر-مقیاس افسردگی‌ معنادار است.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز انسان داده اثر منفی‌ تنیدگی والدینی بر سلامت مادر را تعدیل می‌کند.این یافته‌ها با توجیه‌ اهمیت دوره خردسالی در تجربه تنیدگی مادران خانه‌دار،بر پیامدهای‌ روانشناختی و جسمانی زیان‌آور این تنیدگی و ضرورت طرح برنامه‌های‌ پیشگیرانه حمایتی تأکید می‌کنند و نقش تعدیل‌کننده اشتغال حتی در وضعیتهای تنیدگی‌زای حرفه‌ای مانند پرستاری را مورد تأیید قرار می دهند.

کلیدواژه ها : تنیدگی والدینی ،سلامت عمومی ،مادر پرستار ،مادر خانه‌دار ،کودک خردسال

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.